ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  24 มีนาคม 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 50 กฎปฏิบัติเมื่ออยู่ในหมู่คนต่างชาติ (ยชว. 23:7-8)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.50 กฎปฏิบัติเมื่ออยู่ในหมู่คนต่างชาติ (ยชว. 23:7-8)
เมื่อโยชูวามีอายุมากแล้ว ท่านได้กล่าวย้ำเตือนถึงแผ่นดิน
ที่ชาวอิสราเอลได้ครอบครอง
ว่าไม่มีพระสัญญาที่พระยาห์เวห์ประทานให้ แม้แต่ประการเดียว
ที่ไม่ได้สำเร็จเป็นจริง
อย่างไรก็ตาม ยังมีชนชาติ หมู่คนต่างชาติที่ยังเหลืออยู่
อาจส่งผลทำให้พวกเขาหันเหไปจากพระยาห์เวห์
หากไปรับใช้กราบไหว้เทพเจ้า ไปแต่งงานกับชนชาติอื่น
และไม่ปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ตามธรรมบัญญัติ
แห่งความยุติธรรมและความรัก
พระองค์ปรารถนาให้ผู้ที่มีความเชื่อได้เข้ามาสู่ความจริง
และความดีอย่างสมบูรณ์
เพื่อเป็นหนทางไปสู่ความสุขแท้
หากเรารักกันอย่างที่พระเจ้าทรงรักเรา
ยอมรับด้วยใจ และประกาศด้วยวาจา
ว่าพระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน