ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  13 กันยายน 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 25 โลหิตแห่งพันธสัญญาอันยืนยง (อพย. 24:8)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
EP.25 โลหิตแห่งพันธสัญญาอันยืนยง (อพย. 24:8)
ครั้งหนึ่ง บนภูเขาที่พระเจ้าทรงบอกให้รู้ อับราอัมเคยถวายอิสอัค บุตรคนเดียวแด่พระยาห์เวห์ บนภูเขาซีนาย พระองค์ทรงกระทำพันธสัญญา กับชาวอิสราเอลผ่านทางโมเสส เลือดของสัตว์ไร้มลทินรับรองพันธสัญญา ระหว่างพระยาห์เวห์และประชากรเลือกสรร เลือด คือ ชีวิต และชีวิตมาจากพระเจ้า ใครที่ปฏิบัติตามสัญญาจะได้รับพระพรและชีวิต โลหิตของพระเยซู ลูกแกะไร้มลทินของพระเจ้า จะไม่ยิ่งประทานพระพรและชีวิตนิรันดรมากกว่านั้นหรือ บนภูเขากัลวารีโอ พระยาห์เวห์ทรงสละพระบุตร แต่เพียงพระองค์เดียวโดยสมัครพระทัย หลั่งโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ไถ่บาปตั้งแต่มนุษย์คู่แรกตราบจนสิ้นพิภพ ให้เรารัก รับใช้และให้อภัยกันอย่างไม่สิ้นสุด ดังที่พระเจ้าทรงรักและสละพระองค์เองเพื่อเรา

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน