ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  27 กรกฎาคม 2564

18 พระเจ้าทรงทดลองใจอับราฮัม (ปฐก 22:16-17)
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 18 พระเจ้าทรงทดลองใจอับราฮัม (ปฐก 22:16-17)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.18 พระเจ้าทรงทดลองใจอับราฮัม (ปฐก 22:16-17)
ทั้ง ๆ ที่พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัม
ว่าเขาจะมีบุตรเท่าดวงดาวและเม็ดทราย
พระองค์กลับทรงทดลองใจอับราฮัม
โดยให้ถวายอิสอัค บุตรคนเดียวเป็นเครื่องบูชา
ทรงพบว่าเขายำเกรงพระองค์
จึงให้ละเว้นชีวิตบุตรและประทานพระพรมากมาย
เหตุการณ์นี้เป็นภาพล่วงหน้า
ที่พระเจ้าทรงสละชีวิตพระบุตรแต่องค์เดียว ไถ่บาปมนุษย์
ทุก ๆ วัน พระเจ้าทรงทดลองใจเราแต่ละคนเช่นเดียวกัน
ว่าจะเชื่อฟังพระองค์หรือไม่
หากเชื่อฟังเช่นเดียวกับอับราฮัมและพระเยซู
เราจะได้รับพระพรและนำพระพรสู่ผู้อื่นด้วย
เชื่อพระเจ้า อย่าหลงไปเชื่อใคร
พระองค์ทรงห่วงใย รักแท้และแน่จริง
แม้หนทางจะยากลำบากสักแค่ไหน
จะไม่เปลี่ยนใจ พระราชัยคือรางวัลแท้จริง

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน