ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  05 ตุลาคม 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 26 ถ้อยคำที่ให้ชีวิตนิรันดร (อพย. 20:1-3)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.26 ถ้อยคำที่ให้ชีวิตนิรันดร (อพย 20:1-3) อาหารต่อให้เลิศรสและมีราคาแพงตามแต่มนุษย์กำหนดแค่ไหน เวลาผ่านไป เดี๋ยวก็หิวอีก แต่มีอาหารหนึ่งที่มากกว่าอิ่มท้อง และให้ชีวิตนิรันดร นั่นคือ ถ้อยคำของพระยาห์เวห์ พระองค์ทรงกระทำพันธสัญญากับชาวอิสราเอล ซึ่งเป็นตัวแทนของมนุษยชาติ ประทานถ้อยคำที่ให้ชีวิตนิรันดร คือ พระบัญญัติ 10 ประการ เป็นกฏเกณฑ์แห่งความรักให้รักพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว และให้รัก เคารพ เพื่อนมนุษย์ที่สร้างตามพระฉายา การปฏิญาณความเชื่อในพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว แสดงออกเป็นความรักต่อผู้อื่น เป็นมัดจำแห่งชีวิตนิรันดร ที่พระยาห์เวห์ฟื้นฟู ให้เรากลับเป็นอาดัมและเอวาใหม่ อย่าหยุดเพียงการฟังพระวาจา แต่ให้นำมาปฏิบัติเป็นพระพรสำหรับตนเองและผู้อื่น

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน