ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 แบบอย่างของพระนางมารีย์พรหมจารี ชีวิตของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และมรณสักขีเป็นส่วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการสอนคำสอน

📖 ตั้งแต่ศตวรรษแรก ๆ แบบอย่างของพระนางมารีย์พรหมจารี ชีวิตของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ และมรณสักขีเป็นส่วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการสอนคำสอน ประจักษ์พยานชีวิตและความตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และมรณสักขีมอบให้นั้น เป็นผลของการประกาศข่าวดีของผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงสารจากพระวรสารสามารถประกาศพระคริสตเจ้า ปลุกเร้า และหล่อเลี้ยงความเชื่อในพระองค์🙏

👉พระศาสนจักรมองว่าบรรดามรณสักขีฐานะเป็นครูผู้มีชื่อเสียงแห่งความเชื่อผู้ตรากตรำทำงานและทนทุกข์ทรมานในการแพร่ธรรมของพวกเขาทำให้การขยายตัวครั้งแรกและการกำหนดข้อความเชื่อเดียวกันนั้นเป็นไปได้🥰

👉พระศาสนจักรพบว่าบรรดามรณสักขีเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต “โลหิตของบรรดาคริสตชนเป็นเมล็ดพันธุ์” การเป็นประจักษ์พยานแห่งความเชื่อของพวกท่านต้องได้รับการปกป้องและถ่ายทอดในการเทศน์สอนและการสอนคำสอน หล่อเลี้ยงการเติบโตของบรรดาศิษย์ของพระคริสตเจ้า😍

😇การเป็นประจักษ์พยานของพระนางมารีย์พรหมจารีที่พระศาสนจักรยอมรับ ชีวิต และงานเขียนของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์และมรณสักขีของทุกวัฒนธรรมและทุกชาติ เป็นแหล่งที่มาอย่างแท้จริงของการสอนคำสอน❤️

*บทที่ 2*
- DC 99, 100 –
ภาพ: ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (28-11-2015)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดร้องและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี ค.ศ.2022
ผลการประกวดร้องและเต้นประกอบเพลงยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี ค.ศ.2022 ระดับชั้นอนุบาล 1-3 เพลง ทีละก้าวรางวัลชนะเลิศ ได้แก่...
อบรมฆราวาสแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี​ รุ่นที่​ 11
อบรมฆราวาสแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี​ รุ่นที่​ 11 วันเสาร์ที่​ 14​ มกราคม​ 2023 คุณครูกฤติยา อุตสาหะ เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม​เป็นวิทยากร...
วันชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 29
“ชีวิตของครูคำสอนจะต้องเป็นพยาน ในสิ่งที่เราสอน ในสิ่งที่เชื่อ และหาหนทางที่ช่วยให้ผู้เรียนคำสอนจะได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากที่สุดและยึดเอาพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของพวกเขา” วันชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 29 วันเสาร์ที่ 17...
16 ธันวาคม  วันครูคำสอนไทย
🔔 16 ธันวาคม 🫰 วันครูคำสอนไทย 🫰 ❤️พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม...

Youcat-คำสอนเยาวชน

Youcat 16 วิธีการอ่านพระคัมภีร์ที่ถูกต้องคืออะไร ?
📍 วิธีการอ่านพระคัมภีร์ที่ถูกต้องคืออะไร ?YOUCAT 16 บอกเราว่า... การอ่านพระคัมภีร์ที่ถูกต้องคือ การอ่านแบบสวดดภาวนา ซึ่งก็คือ.. การอ่านด้วยความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า ผู้ทรงบันดาลให้พระคัมภีร์บังเกิดขึ้น...
Youcat 12 เราสามารถบอกได้อย่างไรว่าอะไรคือความเชื่อแท้ ?
เราสามารถบอกได้อย่างไรว่าอะไรคือความเชื่อแท้ ?YOUCAT 12 บอกเราว่า เราพบความเชื่อแท้ได้ในพระคัมภีร์ และในธรรมประเพณีที่มีชีวิตชีวาของพระศาสนจักร( CCC 76,80-82,85-87,97,100) 💟พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ พัฒนามาจากความเชื่อของพระศาสนจักร...
Youcat 201 การรับชื่อในศีลล้างบาป มีความหมายอย่างไร ?
📍การรับชื่อในศีลล้างบาป มีความหมายอย่างไร YOUCAT 201 บอกเราว่า....พระเจ้าตรัสแก่เรา โดยทางชื่อที่เราได้รับในศีลล้างบาปว่า “เราเรียกชื่อท่าน ท่านเป็นของเรา” (อสย.43:1) (CCC...

พระวาจานำชีวิต

เมื่อเราวอนขอเราจะได้รับ
พระวาจาพระเจ้าให้กำลังใจแก่เราว่า เมื่อเราวอนขอเราจะได้รับ ขอพระวาจาพระเจ้าเป็นพลังชีวิตแก่เราเสมอ ดังนั้น เราจงวอนขอให้พระองค์ทรงช่วยเหลือเรา พระองค์จะทรงฟังเสียงของเรา ถ้าพอพระทัย (ยดธ. 8:17) ขอพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่าน...
พระวาจาของพระเจ้า เป็นหนทาง ความจริงและเป็นชีวิต
พระวาจาของพระเจ้า เป็นหนทาง ความจริงและเป็นชีวิต เรามั่นใจว่าเราจะไม่หลงทางและจะได้รับชีวิตนิรันดร์ หากปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ พระวาจานี้อยู่ใกล้กับท่านมาก คืออยู่ในปากและในใจของท่าน เพื่อท่านจะนำไปปฏิบัติได้ (ฉธบ. 30:14)...
วัยเด็ก วัยที่สดใสร่าเริง พร้อมเรียนรู้
วัยเด็ก วัยที่สดใสร่าเริง พร้อมเรียนรู้ วัยที่ต้องคอยบอก สอน ชี้แนะ ให้ความรักและให้การปกป้องพวกเขา พระคัมภีร์ให้คำแนะนำ และมีถ้อยคำเกี่ยวกับพวกเขาด้วย มารับไปปฏิบัติกันจ้า...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC124  “สำหรับบิดามารดาที่เป็นคริสตชน พันธกิจในการให้ความรู้ เป็นภารกิจที่หยั่งรากลึก ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างของพระเจ้า
📖 “สำหรับบิดามารดาที่เป็นคริสตชน พันธกิจในการให้ความรู้ เป็นภารกิจที่หยั่งรากลึก ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างของพระเจ้า...
DC122 กระแสเรียกศาสนบริการของการสอนคำสอนเกิดขึ้นจากศีลล้างบาปและได้รับการทำให้เข้มแข็งด้วยศีลกำลัง
📖 กระแสเรียกศาสนบริการของการสอนคำสอนเกิดขึ้นจากศีลล้างบาปและได้รับการทำให้เข้มแข็งด้วยศีลกำลัง โดยศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประการนี้ที่ฆราวาสมีส่วนร่วมในฐานะสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ของพระคริสตเจ้า...
DC117-118 การรับใช้ (diaconia) พระวาจาของพระเจ้าควบคู่ไปกับพิธีกรรมและกิจเมตตาเป็นการรับใช้ที่สังฆานุกรปฏิบัติ
📖 การรับใช้ (diaconia) พระวาจาของพระเจ้าควบคู่ไปกับพิธีกรรมและกิจเมตตาเป็นการรับใช้ที่สังฆานุกรปฏิบัติ เพื่อทำให้พระคริสตเจ้าผู้ทรงกลายเป็นผู้รับใช้ด้วยความรักปรากฏอยู่ในชุมชน🥰...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png1.png1.png7.png2.png1.png5.png
วันนี้396
เมื่อวานนี้3871
สัปดาห์นี้24313
เดือนนี้17270
ทั้งหมด1117215

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันอาทิตย์, 05 กุมภาพันธ์ 2566 01:48

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 180 (ก.ย.- ต.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์