ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

25 กิจกรรมเพื่อการสอนคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง
25 กิจกรรมเพื่อการสอนคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง

หนึ่งในคำขอร้องจากเพื่อนครูคำสอน และครูสอนวิชาคริสต์ศาสนาก็คือ จะสอนเรื่องความสุขแท้จริงได้อย่างไร
หลังจากได้ระดมสมองกับเพื่อนร่วมงาน จึงได้ 25 กิจกรรมเพื่อการสอนคำสอนเรื่องเรื่องความสุขแท้จริง 8 ประการดังนี้

1. เขียนความสุขแท้จริงด้วยสำนวนภาษาของตนเอง
            ให้ผู้เรียน เรียนรู้และทำความเข้าใจคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงในแต่ละประการ โดยให้พวกเขาได้เขียนความสุขแท้จริงให้คงความหมายเดิมตามที่พระเยซูทรงสอน แต่ด้วยสำนวนภาษาของพวกเขาเอง โดยที่ครูจะต้องเรียนรู้ความหมายของแต่ละประการมาก่อน แล้วอธิบายให้ผู้เรียน เช่น ใจยากจน ใจทุกข์โศกเศร้า ใจอ่อนโยน หิวกระหายความยุติธรรม ฯลฯ

2. สร้างสรรค์ท่าทางเพื่อการสอนความสุขแท้จริง
            เพื่อให้ผู้เรียนจดจำหรือเข้าใจคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง วิธีหนึ่งที่ช่วยได้ คือ การสอนโดยการใช้ท่าทางประกอบให้พวกเขาเข้าใจในแต่ละประการ เช่น ให้ผู้เรียนทำท่าร้องไห้ในเรื่องความทุกข์โศกเศร้า การเอามือลูบท้องแสดงถึงความหิวกระหาย ให้โอกาสพวกเขาได้คิดสร้างสรรค์ท่าทางหรือการเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับคำสอนแต่ละประการ

3. วาดสัญลักษณ์ความสุขแท้จริงแต่ละประการ
            ถ่ายเอกสารหรือพิมพ์คำสอนเรื่องความสุขแท้จริงให้ผู้เรียนคนละฉบับ แล้วให้แต่ละคนสร้างสรรค์สัญลักษณ์ประจำความสุขแท้จริงแต่ละประการ เพื่อช่วยให้จดจำและเข้าใจความหมายได้ดีขึ้น เช่น รูปหัวใจ เพื่อแสดงถึงใจบริสุทธิ์ สัญลักษณ์สันติภาพ ใบหน้าความสุขของผู้สร้างสันติ หรืออาจจะใช้รูป emojis ในความสุขแต่ละประการก็ได้

4. จับคู่ความสุขแท้จริง
           ให้ครูเตรียมกิจกรรมโดยเขียนคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงแต่ละประการลงในบัตรคำ แล้วตัดออกเป็นสองส่วน นำมาคละกันแล้วให้ผู้เรียนเลือกคนละส่วน (เตรียมจำนวนให้พอ) จากนั้นให้แต่ละคนตามหาความสุขอีกครึ่งหนึ่งที่หายไป เมื่อได้แล้วให้จับคู่กันเพื่อศึกษาความหมายของความสุขที่ได้รับ

5. ศึกษาเปรียบเทียบข้อเหมือนและข้อต่างระหว่างคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงกับพระบัญญัติสิบประการ
            ให้ผู้เรียนเปิดพระคัมภีร์หรือเตรียมคำสอนทั้งสองให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรอง แล้วเขียนเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างคำสอนทั้งสอง เชิญชวนให้พวกเขาได้คิดให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายของแต่ละถ้อยคำ แล้วออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดกัน

6. สร้างสรรค์ภาพปะติดความสุขแท้จริง
            หาหนังสือนิตยสารมาแจกให้ผู้เรียนเลือกภาพที่สอดคล้องหรือตรงกับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงคนละหนึ่งประการ ตัดภาพนั้นออกมาและปะติดกับกระดาษที่เตรียมไว้ ให้ครูเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น นิตยสาร กรรไกร กาว สีเมจิก ทำให้สวยงามเสร็จแล้วมานำเสนอหน้าชั้น

7. สร้างวรสารความสุขแท้จริง
            ให้ผู้เรียนเลือกความสุขแท้จริงประการหนึ่งในแต่ละวัน และให้เขียนคำแนะนำเพื่อการปฏิบัติตัวของสมาชิกในห้องของเขา ว่าจะต้องปฏิบัติหรือกระทำเรื่องใดตลอดทั้งวัน ควรทำให้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง และให้มีการแบ่งปันประสบการณ์แก่กันและกัน ถ้าผู้เรียนเอาจริงเอาจังกับกิจกรรมนี้จะเกิดประโยชน์กับชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริง และครูต้องเป็นคนหนึ่งในกิจกรรมนี้และภาวนาให้พวกเขากระทำให้สำเร็จในแต่ละวัน

8. จับคู่ความสุขแท้จริงกับบุคคลสำคัญ
            เมื่อผู้เรียนเข้าใจความหมายของความสุขแท้จริงแต่ละประการดีแล้ว ให้พวกเขาได้คิดถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีชีวิตเป็นแบบอย่างสอดคล้องกับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงในแต่ละประการนั้น ถ้ามีรูปของบุคคลนั้นให้นำมาปะติดในกระดาษที่เขียนคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงนั้น แล้วนำมาติดบอร์ดให้คนทั่วไปได้ชื่นชม

9. จับคู่คำสอนเรื่องความสุขแท้จริงกับหนังสือหรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกัน
            ในครั้งที่แล้วให้ผู้เรียนจับคู่คำสอนเรื่องความสุขแท้จริงกับบุคคลจริง ๆ แต่ครั้งนี้ให้ผู้เรียนคิดถึงหนังสือหรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงนี้ ถ้ามีโปสเตอร์โฆษณาหนังสือหรือภาพยนตร์ให้นำมาปะติดคู่กับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงประการนั้น ๆ

10. เขียนถ้อยคำที่แทนคำว่า “ความสุขแท้จริง” แล้วให้อภิปรายกัน
             คำว่าความสุขแท้จริงตามที่พระเยซูสอนหมายถึงผลที่ตามมาของการกระทำตามที่พระเยซูสอน การให้ผู้เรียนเลือกคำอื่นมาแทนคำว่าความสุข อาจจะทำให้ผู้เรียนได้คิดในแง่มุมอื่นที่ต่างไปจากความสุขที่ได้กระทำเช่นนั้น เช่น การมั่นคงในความดีนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบาก ต้องอดทนอย่างแท้จริง

11. การภาวนาเพื่อความสุขแท้จริง
            เริ่มต้นการเรียนด้วยบทภาวนาความสุขแท้จริง โดยนำเอาคำสอนความสุขแท้จริงแต่ละประการมาเป็นบทภาวนา ตัวอย่างเช่น
• ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่ยากจน เพื่อจะได้เข้าอยู่ในพระอาณาจักรสวรรค์
• ข้าแต่พระเจ้า เมื่อข้าพเจ้าเป็นทุกข์โศกเศร้า โปรดช่วยลูกให้ได้พบความบรรเทา
• ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้ลูกมีใจอ่อนโยน เพื่อจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
ฯลฯ

12. บอกใบ้ทายคำ
            เขียนความสุขแท้จริงแต่ละประการลงในบัตรคำแล้วคว่ำไว้ ให้สมาชิกคนหนึ่งหยิบบัตรคำชิ้นหนึ่งขึ้นมาอ่าน แล้วทำท่าทางให้เพื่อนทายว่าได้ความสุขแท้จริงในเรื่องอะไร มาจากพระวรสารข้อใด จากนั้นให้อาสาสมัครคนต่อไปกระทำเช่นเดียวกัน

13. ดอกไม้แห่งความสุขแท้จริง
           เป็นกิจกรรมที่สนุกอีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับเด็ก ๆ ที่ชอบวาดภาพ ผู้นำเตรียมอุปกรณ์การวาด เช่น กระดาษ สี กาว ปากกา สีเมจิก ให้เด็กแต่ละคนวาดดอกไม้ที่ตนชอบโดยให้เขียนความสุขแท้จริงลงในดอกไม้นั้นอย่างสร้างสรรค์ เสร็จแล้วนำไปติดให้ทุกคนได้เห็น

14. สร้างรหัสความสุขแท้จริงประจำห้อง
            เด็ก ๆ เริ่มรู้จักรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตั้งใจของตนเองได้แล้ว ดังนั้นจึงส่งเสริมให้เด็กในห้องเลือกความสุขประการใดประการหนึ่งแล้วสร้างรหัสที่ทุกคนในห้องรู้ติดไว้ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นและปฏิบัติตามที่รหัสนั้นบ่งบอก เช่น รูปมือ เพื่อเป็นนัยว่า เราทุกคนในวันนี้จะต้องเป็นมือที่สร้างสันติสุขกับทุกคนที่พบ

15. กระดานข่าว
            กระดานข่าวในห้องเรียนหรือที่ระเบียงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้สร้างสรรค์คำสอนเรื่องความสุขแท้จริง ในพระวรสารนักบุญมัทธิว 5:1-11 โดยให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก ข้อตั้งใจ ประโยชน์ที่ได้จากพระคัมภีร์ตอนนี้ โดยแสดงออกเป็นข้อเขียน ภาพวาด การลงสี ที่แสดงออกถึงทัศนคติที่เกิดขึ้นจากการอ่านพระคัมภีร์บทนี้

16. เกมจำข้อความความสุขแท้จริง
            ให้ผู้เรียนจับคู่กันท่องพระคัมภีร์ ใครท่องได้ก่อนได้รางวัล ครูใช้พระวรสารนักบุญมัทธิว 5:1-11 เรื่องความสุขแท้จริง โดยมอบหมายให้แต่ละคู่ไปท่องพระคัมภีร์คู่ละหนึ่งข้อ เช่น คู่ที่หนึ่งท่อง มธ. 5:3 คู่ที่สอง มธ. 5:4 ….

17. แต่งเพลงเกี่ยวกับความสุขแท้จริง
            ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีจากบทเพลง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยกันแต่งเพลงสั้น ๆ ที่เกี่ยวกับความสุขแท้จริง เช่น ความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ความสุขที่ให้อภัยผู้อื่น

18. แบ่งปันประสบการณ์แห่งความสุขแท้
            ให้ผู้เรียนได้รับบทบาทเป็นผู้สอนหรือผู้แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต ครูอาจจะให้ผู้เรียนแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้อ่านพระวรสารนักบุญมัทธิว 5:3-11 ให้ครูอธิบายความหมายหรือคำสำคัญ จากนั้นให้ผู้เรียนได้เงียบไตร่ตรองประสบการณ์ชีวิตว่ามีความสุขข้อใดที่ตนเองเคยมี แล้วให้เล่าให้เพื่อนฟัง หรือครูอาจตั้งคำถามเช่น ใครเคยอยากได้อะไรแต่ควบคุมตนเองไม่ขอพ่อแม่ให้ซื้อให้ (แสดงว่ามีใจยากจน พอใจในสิ่งที่ตนมี)

19. ทำโปสเตอร์ความสุขแท้
           ให้ผู้เรียนได้ทำโปสเตอร์ความสุขแท้จริง โดยให้ศึกษาก่อนแล้วให้กลุ่มเลือกจะทำอย่างไรให้โปสเตอร์เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ เพื่อนำไปติดให้นักเรียนคนอื่น ๆ ได้เรียนรู้ด้วย

20. ค้นหาเพื่อนที่มีความสุขแท้จริง
           แทนที่จะหาคนที่มีชื่อเสียง ให้นักเรียนได้หาเพื่อนที่มีคุณลักษณะตรงกับคำสอนเรื่องความสุขแท้จริง แล้วเขียนชื่อติดบอร์ดไว้ อาทิตย์หน้าก็หาคนใหม่มาแทน หรือพบคนใดทำดีอะไรที่ตรงกับคำสอนก็ให้เขียนชื่อไว้บนบอร์ดความสุขแท้จริงได้เลย

21. เขียนเรื่องความสุขแท้จริง
           ให้ผู้เรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ ฉันจะดำเนินชีวิตตามคำสอนเรื่องความสุขแท้จริงได้อย่างไร (ความยาวไม่จำกัด)

22. ขอบคุณและแบ่งปัน
           ชีวิตของเรามีสิ่งที่ดี ๆ มากมาย มีคนมากมายที่มีบุญคุณต่อเรา ให้ผู้เรียนได้เขียนรายชื่อบุคคลที่มีพระคุณต่อตัวเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดี ๆ บุคคลดี ๆ โอกาสดี ๆ ที่เรามี จากนั้นให้แบ่งปันกันในกลุ่ม

23. จิ๊กซอความสุขแท้จริง
           ทำจิ๊กซอความสุขแท้ โดยมีข้อความจากพระวรสารนักบุญมัทธิว 5:3-11 เป็นภาพหลัก

24. แสดงละครสั้น
           แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มสร้างละครความสุขแท้ตามคำสอนของพระเยซูในพระวรสารนักบุญมัทธิว 5:3-11 หรืออาจจะแสดงการต่อสู้กันระหว่างความดีกับความชั่วก็ได้

25. กระซิบต่อกัน
            แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ให้เข้าแถวตอนลึก คนหัวแถวออกมาจับสลากความสุขแท้ประการใดประการหนึ่ง ท่องจำให้ได้แล้วกระซิบบอกคนที่สองในเวลา 15 วินาที จากนั้นคนที่สองกระซิบบอกคนที่สาม 15 วินาที ทำต่อไปจนถึงคนสุดท้าย แล้วให้คนสุดท้ายออกมาเขียนว่าได้รับคำสอนเรื่องความสุขแท้ว่าอย่างไร (แต่ละกลุ่มได้ความสุขแท้จริง 1 ประการที่ไม่เหมือนกัน ภายใน 15 วินาที จะกระซิบบอกและกระซิบถามได้ คนอื่น ๆ ให้หันหลังให้สองคนที่กระซิบบอกกัน)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น. 3 โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี...
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ
วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (2 พฤศจิกายน)เดือนระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ตลอดเดือนพฤศจิกายน) วันที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรี...
 อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี
อบรมบุคลากรและครูโรงเรียนอุดมวิทยา บ้านโป่ง ราชบุรี วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2522 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี...
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2022 บาทหลวงปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี เป็นวิทยากรอบรมครูและบุคลากรโรงเรียนนักบุญเปโตรหัวข้อ "ครูเปโตร ก้าวเดินไปด้วยกัน"...

พระวาจานำชีวิต

ความหวัง
🕯สัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เชิญชวนเราให้มี "ความหวัง" ในพระเจ้า📜ให้พระวาจาพระเจ้าเป็นความหวังแก่เรา💟จงพิจารณาต่อไปเถิดว่า ทุกยุคทุกสมัย ผู้ที่มีความหวังในพระเจ้าจะไม่อ่อนกำลัง (1มคบ. 2:61)💟ข้าแต่พระยาห์เวห์...
กระแสเรียก
วันอาทิตย์สมโภชพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พระศาสนจักรกำหนดให้เป็นวันกระแสเรียกให้พระวาจาพระเจ้าชวนเราคิด ไตร่ตรองว่าเราตอบสนองเสียงเรียกของพระเจ้าอย่างดี เต็มที่หรือยังจง​เลือก​จาก​ประชาชน​คน​ที่​มี​ความ​สามารถ ยำเกรง​พระ​เจ้า ซื่อสัตย์ ไม่​กิน​สินบน ตั้ง​เขา​ให้​เป็น​หัวหน้า ดูแล​คน​จำนวน​พัน จำนวน​ร้อย...
การภาวนา
การภาวนาคือการยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า สนทนาพูดคุยกับพระองค์🎯การภาวนาจึงสำคัญและจำเป็นที่เราต้องภาวนาอย่างสม่ำเสมอ💟“ข้าพเจ้าคร่ำครวญและถอนใจในเวลาเย็น เวลาเช้า และเที่ยงวัน พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของข้าพเจ้า” (สดด. 55:17)💟“ทุกยามเช้า คำภาวนาของข้าพเจ้ามาถึงพระองค์” (สดด. 88:13)💟“ขอให้คำภาวนาของข้าพเจ้า...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

DC102 วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์
📖วัฒนธรรมคริสตชนเกิดจากการตระหนักถึงความเป็นศูนย์กลางของพระเยซูคริสตเจ้าและพระวรสารของพระองค์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษยชาติโดยการซึมซับวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างช้า ๆ ความเชื่อของคริสตชนได้นำมาใช้ทำให้บริสุทธิ์ และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเหล่านี้จากภายใน...
DC96 ต้องยอมรับว่าพิธีกรรมเป็นจุดสุดยอดและแหล่งที่มาของชีวิตคริสตชน
📖 ต้องยอมรับว่าพิธีกรรมเป็นจุดสุดยอดและแหล่งที่มาของชีวิตคริสตชน อันที่จริง การสอนคำสอนนั้นเกิดขึ้นจากการพบปะครั้งแรกที่เกิดผลระหว่างผู้ที่ได้รับการสอนคำสอนและชุมชนที่เฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกซึ่งกล่าวได้ว่า การสอนคำสอนบรรลุผลอย่างแท้จริงเมื่อผู้ที่ได้รับการสอน...

สถิติการเยี่ยมชม

0.png6.png2.png4.png1.png6.png1.png
วันนี้3621
เมื่อวานนี้2878
สัปดาห์นี้22814
เดือนนี้10301
ทั้งหมด624161

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

4
Online

วันเสาร์, 03 ธันวาคม 2565 17:00

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 180 (ก.ย.- ต.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์