ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน 2023

           วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2023 เวลา 10.30 น. พระสังฆราช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ปิดการอบรมค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ค่าย "เอมมาอูส เพื่อนร่วมทาง" ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี

           โครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี ค.ศ.2023 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 49 โดยใช้ชื่อค่ายว่า “เอมมาอูส...เพื่อนร่วมทาง” ซึ่งได้ดำเนินการเรื่อยมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เมษายน จนสิ้นสุดลงในวันนี้ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์ มีเด็กเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 163 คน เป็นนักเรียนชาย 92 คน นักเรียนหญิง 71 คน ส่วนใหญ่มาจากวัดในเขตสังฆมณฑลราชบุรี และบางส่วนมาจากสังฆมณฑลต่าง ๆ

           การจัดอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้ มีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นที่ปรึกษา คุณพ่อปิติศักดิ์ พงศ์จิรพันธุ์ เป็นผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะครูจำนวน 35 ท่าน ประกอบด้วย ภคินีคณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ 2 ท่าน, ภคินีคณะผู้รับใช่คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล 2 ท่าน, สามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี 7 ท่าน, มาสเตอร์ 2 ท่าน, นักบวชชายคณะซาเลเซียน 2 ท่าน, , คุณครูจากวัดและโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี 9 ท่าน, คุณครูจากโรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฏร์ธานี 1 ท่าน, เจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี 6 ท่าน และเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี 1 ท่าน
สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ จำนวน 8 ห้องเรียน ได้แก่
• ระดับศีลล้างบาป จำนวน 2 ห้องเรียน
• ระดับศีลมหาสนิท จำนวน 4 ห้องเรียน
• ระดับศีลกำลัง จำนวน 2 ห้องเรียน

            ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ พวกเราคณะครูทุกคนต่างทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ในการให้การอบรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะการดำเนินชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี และในวันนี้มีเด็กที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ จำนวน 111 คน แบ่งเป็น
ศีลล้างบาป จำนวน 6 คน
ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิทครั้งแรก 8 คน
ศีลมหาสนิทครั้งแรก 50 คน
ศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง 14 คน
ศีลกำลัง 33 คน

           การอบรมคำสอนภาคฤดูร้อนในปีนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือและน้ำใจดีจากบุคคลหลายฝ่าย  ขอบคุณบรรดาผู้มีน้ำใจดีที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านทุนทรัพย์ อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ และขอบคุณบรรดาผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมคำสอนในครั้งนี้   ขอวิงวอนพระเจ้าได้โปรดประทานพระพรอันอุดมมายังบรรดาผู้ให้การสนับสนุนและบรรดาพี่น้องทุกท่าน

 

เนื้อหาและบทเรียน