ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

สัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16
สัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 16

              เมื่อวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2023 คุณพ่อและเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี ได้เข้าสัมมนาบุคลากรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม ณ โรงแรมปาร์คอินน์ สังฆมณฑลเชียงราย มีผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 43 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างจิตตารมณ์ครูคําสอนและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในศนูย์ฯ เสริมสร้างเครือข่ายและรู้จักกันและกันระหว่างเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์คริสตศาสนธรรม และเพิ่มพูนความรู้งานคําสอน พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานและให้กําลังใจแก่กันและกัน

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2023
           เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการสัมมนาฯโดยบิชอป วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ร่วมกับบิชอป วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่และประธานคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ หลังจากพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีการร่วมแสดงความยินดีแด่คุณพ่อเปรมปรี วาปีโส โอกาสฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์

            ต่อจากนั้น บิชอปวุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้แบ่งปันบริบทของงานอภิบาล งานประกาศข่าวดีและงานคำสอนของสังฆมณฑลเชียงราย และได้ให้ข้อคิดแก่เราเป็นพิเศษว่า เราแต่ละคนไม่ได้มีดีอะไรเพียงแต่พระเจ้าได้เจียระไนและประกายแสงของพระเยซูเจ้าในตัวเรา การสอนคำสอนเป็นสิ่งสำคัญและไม่ใช่เรื่องยาก คือสอนสิ่งที่เรารู้และเราเข้าใจ สอนสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและทรงกระทำ ถ้าไม่รู้ให้เราอ่านพระวรสารดูว่าพระเยซูเจ้าทรงสอนและทรงรักอย่างไร สิ่งที่สำคัญคือ การรู้จักพระเยซูเจ้าและทำสิ่งที่ทรงสอนให้ได้ ขอพวกเราภูมิใจ เพราะเราทำหน้าที่สอนความความรัก พยายามดำเนินชีวิตด้วยความรักและรักด้วยความรักที่แท้จริง เราจะถูกทดลองอยู่เสมอ แต่พวกเราจะเข้มแข็งขึ้น ขอให้เราพยายามสุดความสามารถและดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานที่แท้จริง

            ต่อมาบิชอปวีระ อาภรณ์รัตน์ ได้แนะนำหนังสือคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020 และคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญและทีมงาน ได้แนะนำหน้าที่และแนวทางการทำงานของศูนย์คริสตศาสนธรรมบนพื้นฐานคู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020 ซึ่งภารกิจของสำนักงานคำสอนของสังฆมณฑล คือ การเอาใจใส่และสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการสอนคำสอน ทุกสังฆมณฑลถูกเรียกร้องให้มีสำนักงานคำสอนของตนเอง ควรต้องดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านคำสอน ได้รับการสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ควรประกอบไปด้วยพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส ทำงานประสานกับสำนักงานคำสอนระดับชาติ หน่วยงานระดับชาติและควรมีความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกับสังฆมณฑลอื่น ๆ ซึ่งสำนักงานคำสอนมีหน้าที่ดูแลวิเคราะห์สถานการณ์ ประสานงานกับฝ่ายงานอภิบาลของสังฆมณฑล พัฒนาแผนการสอน และแผนงานเชิงปฏิบัติการ และการอบรมครูคำสอน และในช่วงบ่ายมีการแบ่งปันในหัวข้อ อะไรเป็นจุดแข็งและสิ่งท้าทายของศูนย์คริสตศาสนธรรมของท่าน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ให้ข้อคิดในการทำงานร่วมกันในศูนย์คริสตศาสนธรรม

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023
            เริ่มต้นพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคุณพ่ออมรเทพ สุริปะ เป็นประธาน ต่อจากนั้นคุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม ได้แบ่งปันงานด้านคำสอนของศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลเชียงราย และเปิดโอกาสให้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในบางประเด็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานคำสอนในสังฆมณฑลเชียงราย สิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคือ ชาวบ้านในสังฆมณฑลมีส่วนช่วยดูแล เลี้ยงดูครูคำสอน (Sala) ของพวกเขา

             ต่อจากนั้นได้เดินทางไปสัมผัสชีวิตและศึกษาดูงาน คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย เพื่อรับฟังการทำงานของนักบวช คณะคามิลเลียน และคณะซิสเตอร์ มารีอาบัมบีน่า ทำให้เราได้เห็นถึงประจักษ์พยานชีวิตที่อุทิศตนเพื่อคนป่วย คนยากจน และเด็กชาติพันธุ์ในหมู่บ้านใกล้เคียง โดยคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ได้ให้ข้อคิดที่สำคัญว่า สื่อการสอนต้องปรับให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ควรตอบสนองต่อสภาพสังคมปัจจุบัน ต้องเป็นคำตอบให้กับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว เรื่องยาเสพติด เรื่องความรักในครอบครัว ความเจ็บป่วย เพื่อเป็นข่าวดีและคำตอบให้กับสังคมอย่างแท้จริง

           จากนั้นไปศึกษาดูงาที่ ศูนย์การเรียนรู้เซเวียร์ เชียงราย ชุมชนการเรียนรู้ เพื่อช่วยเหลือ รับใช้สังคม สร้างโอกาสให้กับเยาวชน จะมีชีวิตที่ดีเพื่อเป็นคนเพื่อคนอื่นต่อไป

วันที่16 กุมภาพันธ์ 2023
            บุคลากรศูนย์ฯ ได้เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนร่วมกันที่ดอยตุง ศูนย์บ้านโป่ง เยี่ยมชมวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย และรับฟังการแบ่งปันงานอถิบาลของวัด โดย คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล โดยคุณพ่อได้ให้ข้อคิดว่า วิธีการประกาศข่าวดี วิธีการสอนคำสอนท้องถิ่น จะสอนให้ชาวบ้านเข้าใจ สอนให้ตรงกับสิ่งเขาคิด เมื่อเขาเข้าใจ เขาก็รับคำสอนเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

            ในช่วงเย็นเราได้เดินทางไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ จ.เชียงรายและร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณกับเด็กประมาณ 45 คน โดยคุณพ่อเปรมปรี วาปีโส เลขาธิการ คณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม เป็นประธานในพิธีฯ ชมการแสดงของเด็ก ๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2023
           มีพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการสัมมนาฯ โดยคุณพ่อคำดี ทองมาก ประธานคณะกรรมการฯแผนกคริสตศาสนธรรมภาคอิสาน และผู้อำนวการศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นประธานฯ รับประทานอาหารเช้าและแยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

💛ขอบคุณภาพ​ถ่ายผู้ร่วมสัมมนา

เนื้อหาและบทเรียน