ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  06 เมษายน 2565

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 52 สตรีผู้มีบทบาทสำคัญ (วนฉ.
5:31)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.52 สตรีผู้มีบทบาทสำคัญ (วนฉ.
5:31)
เพราะชาวอิสราเอลทำสิ่งเลวร้าย จึงถูกชาวคานาอันกดขี่ พวกเขาจึงร้องขอพระยาห์เวห์ นางเดโบราห์ เป็นผู้วินิจฉัยอิสราเอล ได้กล่าวแก่บาราคให้นำเผ่านัฟทาลีและเศบูลุน พระยาห์เวห์จะให้เขามีชัยชนะเหนือกองทัพเข้มแข็ง ของชาวคานาอันที่มีรถศึกเหล็ก เป็นเช่นนั้นจริงตามที่พระเจ้าทรงตรัส พระองค์ทรงปลดปล่อยชาวอิสราเอล เป็นเพราะนางเดโบราห์เป็นผู้เรียกรวมพล และนางยาเอลที่กำจัดแม่ทัพของชาวคานาอัน พระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น โดยใช้สตรีที่สังคมไม่ให้ความสำคัญมากนัก บ่อยครั้ง พระองค์ทรงใช้ผู้ที่โลกเห็นว่าไม่สำคัญ ช่วยให้หลายคนพ้นจากการกดขี่ของบาป ทุกคนจึงมีศักดิ์ศรีที่ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระเจ้าเท่าเทียมกัน ภาวนาวอนขอพระเจ้า โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายที่ทำให้ชีวิตตกต่ำด้วยเทอญ

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน