ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  11 พฤษภาคม 2564

รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 13 สิ่งที่ควรสร้างเพื่อเป็นรากฐานของชีวิต (ปฐมกาล 11:9)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)

EP.13 สิ่งที่ควรสร้างเพื่อเป็นรากฐานของชีวิต? (ปฐก 11:9) “หอบาเบล” เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการที่มนุษย์ได้สร้างเมืองและสร้างหอ ให้ยอดสูงเทียมฟ้า แต่พระเจ้าทรงกระทำให้พวกเขาพูดกันคนละภาษา จนต้องหยุดสร้างเมือง และกระจัดกระจายกันไปทั่วแผ่นดิน เรื่องเล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมนุษย์ที่กระทำบาปเหมือนบิดามารดาเดิม คือ การไม่เชื่อฟัง ยกตนเองให้สูงเทียมฟ้าเท่าพระเจ้า บาปคือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์พูดกันไม่รู้เรื่อง ไม่เห็นกันเป็นคนในครอบครัว ให้ความเชื่อและการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเป็นรากฐานของชีวิต คือ รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด และรักกันและกันเหมือนพระองค์ทรงรักเรา ความรักเป็นภาษาเดียวที่จะนำมนุษยชาติกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้ง

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน