ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 60 วินาที ข่าวดีสู่ชีวิต /  bosconoom /  23 พฤษภาคม 2564
รายการ 60 วินาทีข่าวดีสู่ชีวิต
ตอนที่ 15 พันธสัญญาที่พระยาห์เวห์ทรงกระทำไว้กับอับราฮัม (ปฐมกาล
15:18)
โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)


EP.15 พันธสัญญาที่พระยาห์เวห์ทรงกระทำไว้กับอับราฮัม? (ปฐก
15:18)
พิธีทำพันธสัญญาสมัยโบราณ คือ การที่คู่สัญญาจะเดินผ่านซากสัตว์ที่ผ่าเป็นสองซีก และขอให้ผู้ที่ละเมิดคำสัญญา ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน พันธสัญญา คือ การมอบแผ่นดินที่พระยาห์เวห์ ทรงสัญญากับอับราฮัม แก่ลูกหลาน ที่จะมีจำนวนมากมายเท่ากับจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้า พันธสัญญานี้เป็นสัญญาของพระองค์แต่ฝ่ายเดียว เพราะเห็นแก่อับราฮัม บิดาแห่งความเชื่อ พระองค์ทรงนับความเชื่อนี้เป็นความชอบธรรมสำหรับเขา แม้เราตกในบาปสักกี่ครั้ง อย่าหมดกำลังใจ ให้มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัม ส่งต่อความเชื่อแก่ลูกหลาน เพื่อรับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเป็นมรดก คือ อาณาจักรสวรรค์

Add Your Comments

Related Videos

เนื้อหาและบทเรียน