ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 16
ศีลล้างบาปทำให้เราเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเป็นเจ้า

จุดมุ่งหมาย เพื่อเตรียมนักเรียนให้รับศีลล้างบาป หรือถ้าได้รับศีลล้างบาปแล้ว
ก็ช่วยรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันรับศีลล้างบาปนั้น

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

ครูอธิบายพิธีศีลล้างบาปโดยแยกพิธีเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 พระสงฆ์เทน้ำบนศีรษะ   (ครูเอาน้ำมาแสดงให้ดู)
 พระสงฆ์เจิมน้ำมันที่หน้าผาก  (ครูเอาน้ำมันศักดิ์สิทธิ์มาแสดงให้ดู)
 พระสงฆ์จุดเทียนส่งให้   (ครูเอาเทียนมาแสดงให้ดู)
 พระสงฆ์มอบเสื้อขาวให้   (ครูเอาเสื้อขาวมาแสดงให้ดู)
 พระสงฆ์สวดภาวนาต่าง ๆ   (ครูเอาหนังสือพิธีศีลล้างบาปมาแสดงให้ดู)

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

ครูถามนักเรียนว่า
 นักเรียนที่รับศีลล้างบาปแล้วยังจำเหตุการณ์อะไรได้บ้าง เช่น
 ชื่อนักบุญ พ่อแม่ทูนหัว วันรับศีลล้างบาป วัดที่รับศีลล้างบาป ฯลฯ
สรุป ศีลล้างบาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ชำระเราให้หลุดพ้นจากบาปกำเนิดที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด บาปที่เราทำเองและทำให้เราเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเป็นเจ้า

ขั้นที่ 3 คำสอน

 พิธีล้างบาปแบ่งเป็น 2 ภาคใหญ่ ๆคือ
 (ดูตามหนังสือพิธีศีลล้างบาป)

1. ภาควจนพิธีกรรม ประกอบด้วย
         ก. การต้อนรับและถามความสมัครใจของผู้รับศีล หรือของพ่อแม่ทูนหัวถ้าผู้รับศีลยังเล็กอยู่ การตั้งชื่อนักบุญองค์อุปถัมภ์ การทำเครื่องหมายกางเขนที่หน้าผากผู้รับศีล โดยพระสงฆ์และพ่อแม่ทูนหัว เครื่องหมายกางเขนนี้ก็คือ “สำคัญมหากางเขน” ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเป็นคริสตชนนั้นเอง
         ข. การอ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้าเพื่อปลุกเร้าความเชื่อซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับศีลล้างบาป และความเชื้อเกิดมาจากการฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า หลังจากนั้นก็จะมีการภาวนาอ้อนวอนพระเป็นเจ้าโดยอัญเชิญนักบุญทั้งหลายมาช่วยอ้อนวอนด้วย พิธีตอนนี้จะจบลงด้วยการเจิมน้ำมันสำหรับผู้เตรียมรับศีลล้างบาปที่หน้าอก หรือที่มือทั้งสองข้าง หรือที่ส่วนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเป็นเจ้าทรงสดับฟังคำอ้อนวอนและเสด็จมาคุ้มครองผู้รับศีลแล้ว

2. ภาคพิธีล้างบาป
        ก. การประกาศความเชื่อ หรือที่เรียกว่า คำสัญญาเมื่อรับศีล ล้างบาป ผู้รับศีล หรือพ่อแม่ทูนหัว พร้อมกับที่ชุมนุมสัตบุรุษจะประกาศละทิ้งปีศาลซึ่งเป็นตัวการของบาป และยืนยันจะเชื่อมั่นในพระเป็นเจ้า พระบิดา พระเยซูคริสต์ พระจิต พระศาสนจักร สหพันธ์นักบุญ การยกบาป การกลับคืนชีพและชีวิตนิรันดร
       ข.เมื่อประกาศความเชื่อแล้วมาถึงภาคสำคัญที่สุดของพิธีคือ การเทน้ำล้างบาป พระสงฆ์จะเทน้ำบนศีรษะของผู้รับศีลพลางกล่าวว่า “ข้าพเจ้าล้างท่าน เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” ขณะที่พระสงฆ์เทน้ำนั้นพ่อแม่ทูนหัวก็จะวางมือบนบ่อของผู้รับศีลเป็นเครื่องหมายแสดงว่าจะเป็นผู้ช่วยเหลือ อุปถัมถ์ให้ผู้รับศีลเติบโตในความเชื่อ เป็นคริสตชนที่ดีต่อไป
       ค. ต่อไปเป็นการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเรียกว่า น้ำมันคริสมาที่หน้าผากผู้รับศีล เป็นเครื่องหมายถึงการรับพระจิตและการแต่งตั้งให้ผู้รับศีลมีส่วนในหน้าที่สงฆ์ ประกาศกและกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์
      ง. พระสงฆ์จะมอบเสื้อขาวให้เป็นเครื่องหมายถึงชีวิตใหม่ก็เกิดขึ้นด้วยฤทธิ์ของศีลล้างบาป เป็นชีวิตที่ขาวสะอาดหมดจดเหมือนเสื้อขาวนี้ และกำชับให้ผู้รับศีลจงรักษาชีวิตนี้ไว้ให้ขาวสะอาดอยู่ตลอดไป
      จ. สุดท้ายพระสงฆ์จะมอบเทียนที่จุดไว้ให้เป็นเครื่องหมายถึงความเชื่อของผู้รับศีลซึ่งจะต้องส่องประกายให้ความสว่างแก่ผู้อื่นที่อยู่รอบข้างตลอดไป ซึ่งหมายถึงการให้แบบอย่างที่ดีในชีวิตนั้นเอง

3. พระเยซูเจ้าตรัสว่า “จงไปประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั่วโลก ใครเชื่อและรับศีลล้างบาปจะได้รอด” (มก.16,16)  คนที่กำลังเตรียมตัวรับศีลด้วยบาปก็ดี และคนที่รับศีลล้างบาปแล้วก็ดี เรามีหวังได้รอดแน่ ๆ ถ้าเราตั้งใจรักษาชีวิตใหม่ที่เราได้รับในศีลล้างบาปไว้ให้ดี พยายามดำเนินชีวิตให้ขาวสะอาดหมดจด จะได้เป็นดังเทียนที่ส่องแสงสว่างแก่คนทั้งหลาย ทั้งนี้โดยอาศัยพละกำลังและความช่วยเหลือจากพระจิต จึงควรเตรียมตัวต้อนรับเหตุการณ์สำคัญนี้ให้เต็มที่ และสำหรับคนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วก็ให้หมั่นรื้อฟื้นเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นกับเรามาแล้วให้บ่อย ๆ


ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
1.เราเป็นสมาชิกในครอบครัวใหม่ของพระเป็นเจ้าได้อย่างไร?
    ตอบ  เราเป็นสมาชิกในครอบครัวใหม่ของพระเป็นเจ้าโดยทางศีลล้างบาป
2.จงบอกความหมายของน้ำ น้ำมันคริสมา เสื้อขาว เทียน มาอย่างย่อ ๆ
    ตอบ  น้ำเป็น เครื่องหมายถึง การชำระล้างบาป และประทานชีวิตใหม่
             น้ำมันคริสมา  เป็นเครื่องหมายถึงการรับพระจิต และการแต่งตั้งให้มีส่วนในหน้าที่สงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ของพระเยซูคริสต์
            เสื้อขาว เป็นเครื่องหมายของชีวิตที่ขาวสะอาดหมดจดไร้มลทิน
            เทียน เป็นเครื่องหมายถึงความเชื่อที่จะต้องส่องแสงออกมาด้วยการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นแบบอย่างแก่คนอื่น

ข. กิจกรรม

ทำพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาเมื่อรับศีลล้างบาปพร้อมกันเสร็จแล้วร้องเพลง “ลูกสัญญา” (ปรารถนา หน้าน 46)

ลูกสัญญา

  1. ลูกสัญญาเมื่อคราล้างชำระบาป  ท่านก็ทราบว่าผู้อื่นยืนแทนข้าฯ
      มาวันนี้ลูกถวายใจวาจา   ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน
  รับ ลูกสัญญา ลูกสัญญา ลูกสัญญา โดยมิใช่ใครมาแทน
   ลูกสัญญา โดยมิใช่ใครมาแทน
  2. ลูกสัญญาว่าจะถือซื่อที่สุด  รักพระบุตรยอดยิ่งใหญ่ไถ่โลกหล้า
      สามิภักดิ์รักพระจิตพระบิดา  ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน
  3. ลูกจะทำตามคำสอนก่อนสิ่งอื่น  ใจระรื่นนบวินัยไม่อายหน้า
      ถือบัญญัติพระสมัยใจศรัทธา  ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน
  4. ลูกขอยึดถือมารีเป็นที่พึ่ง  เป็นดุจหนึ่งโคมสว่างกลางเวหา
      นำลูกไปอัชลีตรีเอกา   ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน
  5. ลูกสัญญาจะละทิ้งสิ่งปีศาจ  ที่พิฆาตกายและจิตฤทธิ์ตัณหา
      ลูกไม่หลงสุขสนานการโลกา  ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน
  6. ลูกสัญญาว่าจะถือไม้กางเขน  ถึงยากเย็นก็มิให้ไปจากบ่า
      ขอเคารพนบนอบถวายกายชีวา  ลูกสัญญาโดยมิใช่ใครมาแทน

 

เนื้อหาและบทเรียน