ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 17
เราเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิต

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของน้ำศีลล้างบาป
บทบาทของพระจิต และให้ความร่วมมือเพื่อให้ศีลล้างบาปสำเร็จสมบูรณ์

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

ทำกิจกรรม “ระดมพลังสมอง”
 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละประมาณ 5-6 คน เลือกเลขานุการประจำกลุ่ม
 ให้แต่ละกลุ่มแข่งขันกันหาประโยชน์ของน้ำมาให้มากที่สุดภายในเวลา 2 นาที
 เลขานุการจดในกระดาษ
 เสร็จแล้วให้ตัวแทนกลุ่มมาอ่านหน้าชั้นทีละกลุ่ม

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

ครูวิเคราะห์ประโยชน์ของน้ำที่แต่ละกลุ่มเสนอมา
           น้ำมีประโยชน์หลายอย่างตามที่นักเรียนเสนอมา แต่ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือ ให้ชีวิต คือ ช่วยระบบหมุนเวียนของร่างกาย ถ้าขาดน้ำ ระบบหมุนเวียนก็หยุด เราก็ตาย
สรุป ถ้าเช่นนั้น น้ำไม่เพียงมีประโยชน์สำหรับร่างกายเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต

ขั้นที่ 3 คำสอน

          1. เมื่อฝนตกลงมา เด็ก ๆ ชอบออกไปวิ่งเล่นท่ามกลางสายฝน เพราะว่าน้ำฝนให้ความเย็นและสดชื่น เมื่อถึงฤดูร้อน เด็ก ๆ ก็ชอบลงไปว่ายน้ำตามแม่น้ำลำคลอง เพราะน้ำทำให้เย็นสบายคลายร้อน เมื่อร่างกายเราสกปรก เราก็ไปอาบน้ำ เพราะน้ำช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย ทำให้เราสะอาด เรายังใช้น้ำรดต้นไม้ เพราะน้ำทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม น้ำจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาล พระเป็นเจ้าจึงโปรดให้โลกเรามีน้ำอย่างอุดมสมบูรณ์ถัดจากอากาศหายใจ

           2. น้ำศีลล้างบาปยิ่งมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากเสียยิ่งกว่าอีก เพราะน้ำศีลล้างบาปให้ชีวิตใหม่คือชีวิตคริสตชน ทำให้เราเกิดใหม่เป็นลูกของพระเป็นเจ้า เป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ ขาดน้ำ ธรรมชาติร่างกายตายฉันใด ขาดน้ำศีลล้างบาปวิญญาณก็ตายฉันนั้น แต่วิญญาณสำคัญกว่าร่างกาย ดังที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้ว่า “ถ้าผู้ใดได้สิ่งของทั้งโลก แล้วมาเสียวิญญาณไป ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร?” (ลก.9,25) และอีกแห่งหนึ่ง “อย่ากลัวคนที่ฆ่าได้แต่ร่างกาย แต่ไม่สามารถฆ่าวิญญาณได้ แต่จงกลัวผู้ที่สามารถผลักทั้งร่างกายและวิญญาณลงนรกได้” (มธ.10,28) หมายความว่า แม้ร่างกายจะตายแต่ก็ยังสำคัญน้อยกว่าวิญญาณตาย ยังไง ๆ เราต้องพยายามรักษาวิญญาณไว้ไม่ให้ตาย ก็โดยอาศัยน้ำศีลล้างบาปนี่เอง

         3. พระเป็นเจ้าตรัสในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่าว่า “เราจะเอาน้ำสะอาดประพรมเจ้า แล้วเจ้าจะสะอาดพ้นจากบาปทั้งหลาย เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะเอาใจหินออกไปจากเจ้าเสีย และมอบใจเนื้อให้แก่เจ้า เราจะใส่วิญญาณของเราในเจ้า” (อสค.36,25-27) นี่คือรูปแบบของน้ำศีลล้างบาปนั้นเองที่มีฤทธิ์บันดาลชีวิตใหม่ได้

        4. แต่ผู้ที่อยู่เบี้องหลังน้ำศีลล้างบาปนี้ก็คือพระจิตซึ่งเป็นผู้บันดาลให้เกิดชีวิตใหม่นี้ พระจิตเป็นองค์ชีวิต พระองค์สถิตอยู่เหนือน้ำในวันสร้างโลก “พระจิตของพระเจ้าปกอยู่เหนือน้ำ” (ปฐก.1,2) และให้กำเนิดชีวิตใหม่แก่ผู้รับศีลล้างบาป นี่คือบทบาทประการแรกของพระจิตในชีวิตคริสตชนของเรา คือเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ หลังจากนั้นพระองค์ก็จะมีบทบาทสั่งสอน แนะนำ ชี้ทาง ฟื้นฟู ฯลฯ ซี่งเราจะได้เห็นในอันดับต่อ ๆ ไป

        5. เราจงเตรียมตัวต้อนรับชีวิตใหม่ในศีลล้างบาปอย่างดี และสำหรับคนที่รับศีลล้างบาปแล้วก็จงพยายามทำให้ชีวิตที่เกิดจากน้ำศีลล้างบาปและพระจิตนั้นยืนยงคงอยู่ และเจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป ทั้งนี้โดยร่วมมือกับพระจิต เช่น สวดภาวนาอ้อนวอนประพฤติตามคำแนะนำสั่งสอนของผู้ใหญ่ ฟังเสียงของพระจิตที่ตรัสในตัวเรา คอยแนะนำ สั่งสอน ดลใจให้เรากระทำแต่สิ่งที่ดีที่ควร

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
1.เราเกิดใหม่เป็นคริสตชนได้อย่างไร?
 ตอบ  เราเกิดใหม่เป็นคริสตชนได้โดยอาศัยน้ำศีลล้างบาทและพระจิต
2.น้ำศีลล้างบาปทำให้เราเกิดใหม่ได้อย่างไร?
ตอบ  น้ำศีลล้างบาปทำให้เราเกิดใหม่ได้ด้วยฤทธิ์ของพระจิตชีวิตซึ่งปกอยู่เหนือน้ำนั้น
3.เราจะรักษาชีวิตใหม่ที่เกิดจากศีลล้างบาปได้อย่างไร?
ตอบ  เราจะรักษาชีวิตใหม่ที่เกิดจากศีลล้างบาปได้โดยร่วมมือกับพระจิตด้วยการสวดภาวนาอ้อนวอน ประพฤติตามคำแนะนำสั่งสอนของผู้ใหญ่ และฟังเสียงของพระจิตที่ตรัสในตัวเรา คอยแนะนำ สั่งสอน ดลใจให้ทำแต่สิ่งที่ดีที่ควร

ข. กิจกรรม
ให้นักเรียนประดิษฐ์อักษรต่อไปนี้ และบรรจุไว้ในกรอบให้สวยงาม
 “ฉันเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิต”

 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์