ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 15
เราเป็นสมาชิก ในครอบครัวของพระเป็นเจ้า

จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร มีความภาคภูมิใจ และพยายามร่วมมือกับสมาชิกอื่น ๆ

 

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น
      ให้นักเรียนวาดภาพบุคคลในครอบครัวของตน แล้วเขียนกำกับไว้ด้วยว่าเป็นใคร เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ฯลฯ ระบายสีให้สวยงาม เสร็จแล้วนำไปติดหน้าชั้น

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

ครูพูดถึงบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวว่าเป็นอย่างไร
เช่น  ปู่ทำอะไร? ย่าทำอะไร?
       ตาทำอะไร? ยายทำอะไร?
       พ่อทำอะไร? แม่ทำอะไร?
                 ฯลฯ
ครูถามนักเรียนว่า
 นักเรียนก็เป็นคนหนึ่งในครอบครัว นักเรียนทำอะไรบ้าง?
 วันที่สมาชิกในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน นักเรียนรู้สึกอย่างไร?
 วันที่สมาชิกในครอบครัวบางคนขาดไป นักเรียนรู้สึกอย่างไร?
 นักเรียนเคยเห็นเด็กกำพร้าบ้างหรือไม่?
 เด็กกำพร้าคืออย่างไร?
 ถ้านักเรียนเป็นเด็กกำพร้า จะรู้สึกอย่างไร?

ขั้นที่ 3 คำสอน

       1. เราทุกคนต้องขอบใจพระเป็นเจ้าที่โปรดให้เรามีครอบครัวที่บ้าน แต่เมื่อเราไปวัดเราก็มีครอบครัวที่ใหญ่กว่าอีก มีพระเป็นเจ้าเป็นบิดาหรือหัวหน้าครอบครัว มีพระสงฆ์เป็นผู้แทนของพระเป็นเจ้า ทำหน้าที่บิดาแทนพระเป็นเจ้า เราจึงเรียกพระสงฆ์ว่า “คุณพ่อ” มีสัตบุรุษเป็นปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ห้า น้า อา มีเพื่อน ๆ เป็นพี่เป็นน้อง ทุกคนมาชุมนุมกันที่วัดทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญ ๆ ทางศาสนาเพื่อพบปะรวมญาติกัน เราก็เป็นคนหนึ่งในครอบครัวนี้ เราน่าจะรู้สึกภาคภูมิใจในเกียรตินี้

       2. นักบุญเปาโลบอกเราในจดหมายของท่านถึงชาวเอเฟซัสว่า “ท่านไม่เป็นแขกแปลกหน้า หรือคนต่างชาติอีกต่อไป ท่านเป็นประชากรของพระเป็นเจ้าและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์ เหตุฉะนั้น ท่านจึงไม่ใช่คนต่างด้าวหรือชาวต่างแดนอีกต่อไป แต่ว่าเป็นพลเมืองเดียวกันกับสัตบุรุษทั้งหลาย และเป็นครอบครัวของพระเป็นเจ้า (อฟ.2,19)

       3. เมื่อเราร่วมชุมนุมกันที่วัดซึ่งเป็นบ้านของพระเป็นเจ้า เราก็รู้สึกอบอุ่นเพราะมีญาติพี่น้องมากมาย มีพระเป็นเจ้าเป็นบิดาที่รักและดูแลเอาใจใส่เราเป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นลูกของพระองค์และสิ่งที่พระเป็นเจ้งต้องการจากเรามากที่สุดก็คือ ให้เรารักพี่น้องทุกคนเหล่านี้ในครอบครัวของพระองค์เหมือนกับที่เรารักสมาชิกในครอบครัวของเราเอง

        4. เราจึงถึงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงเลือกเราให้มาเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระองค์นี้ พึงพยายามมาร่วมชุมนุมพร้อมหน้ากันเสมอ ๆ ในวันอาทิตย์และวันสำคัญ ๆ อื่น ๆ มาล้อมโต๊ะศักดิ์สิทธิ์เพื่อกินเลี้ยงในศีลมหาสนิท มาฟังพระเป็นเจ้าตรัสกับเราและเราก็พูดเรื่องของเรากับพระองค์ และมาสังสรรค์กับญาติมิตรในครอบครัวใหม่นี้ด้วยความยินดี

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
  1.ครอบครัวมีความสำคัญอย่างไร?
ตอบ  ครอบครัวมีความสำคัญมาก เพราะเป็นที่เกิด ที่โต ที่ที่เราเจริญชีวิตด้วยความรัก มีความสุขและความปลอดภัย
  2.เราคริสตชนยังมีครอบครัวใหม่ที่ใหญ่กว่าอีก คือครอบครัวอะไร?
ตอบ  คือครอบครัวทีวัด ซึ่งมีพระเป็นเจ้าเป็นบิดาโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้แทน บรรดาสัตบุรุษต่างเป็นญาติพี่น้องกันมาพบปะพร้อมหน้ากันเสมอ ๆ ในวันอาทิตย์และวันสำคัญทางศาสนา
  3.เรามีหน้าที่ต่อครอบครัววัด หรือคราอบครัวของพระเป็นเจ้าอย่างไร?
ตอบ  เรามีหน้าที่ต้องมาพบปะญาติพี่น้องในครอบครัวใหม่ของเรานี้บ่อย ๆ มาร่วมมิสซา ฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า รับศีลมหาสนิท และร่วมแรงร่วมใจกันในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด

ข. กิจกรรม
เล่มเกม “พ่อ แม่ ลูก”
ให้นักเรียนยืนเป็นวงกลม มีอาสาสมัครคนหนึ่งยืนตรงกลาง
อาสาสมัครชี้ไปที่ใครคนหนึ่งแล้วสั่งว่า “เริ่ม”
คนที่ถูกชี้ต้องพูดว่า “พ่อ” แล้วยืนเฉย ๆ
คนที่ยืนทางขวาของผู้ถูกชี้ต้องพูดว่า “แม่” แล้วคุกเข่าลง
คนที่ยืนทางซ้ายของผู้ถูกชี้ต้องพูดว่า “ลูก” แล้วยกมือไหว้
อาสาสมัครชี้ไปเรื่อย ๆ ใครทำช้า ทำผิด ถือว่าตาย ต้องออกมาเป็นอาสาสมัครแทน

เนื้อหาและบทเรียน