ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์กับบรรดาศิษย์
และบทสรุปครั้งแรก
(ยน.
20:19-31)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนเขียนข้อความสั้น ๆ ในกระดาษ แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเท่า ๆ กัน ให้คนแรกอ่านและกระซิบบอกต่อคนถัดไป
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เป็นคนแรก หรือเป็นคนต่อ ๆ ไปที่ได้ส่งข่าวสารแก่เพื่อน ๆ
 • เธอเชื่อว่าข้อความที่เพื่อนคนสุดท้ายประกาศเป็นข้อความที่ถูกต้องหรือไม่
 1. คำสอน
 • “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายฉันนั้น” ขณะที่บรรดาศิษย์ต่างกลัวหลบอยู่ในห้อง เพราะเกรงว่าอาจต้องพบชะตากรรมเดียวกับพระเยซูเจ้า พระองค์กลับปรากฏมาทั้ง ๆ ที่ห้องปิดอยู่ และกล่าวถึงสันติสุขที่โลกนี้ไม่สามารถให้ได้ คือการที่บรรดาศิษย์รับมอบภารกิจแทนพระองค์ต่อไปในโลกนี้ เป็นภารกิจเพื่อมนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าอีกครั้ง
 • “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย...” พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่าถ้าพระองค์ไม่กระทำภารกิจของพระบิดาให้สำเร็จลงก่อน บรรดาศิษย์จะยังไม่ได้รับพระจิตเจ้า ผู้เป็นพระผู้ช่วยเหลือเป็นจิตของพระองค์ที่นำบรรดาศิษย์ให้เข้าใจความจริง และมีพลังกล้าหาญในการประกาศความจริง เมื่อพระองค์ประกาศข่าวดี ทรงรักษาโรคแก่คนเป็นอันมาก ข่าวดีแรกคือการอภัยบาปเพื่อมีชีวิตใหม่ เช่นเดียวกับการที่พระองค์ประกาศครั้งแรกว่า จงกลับใจและเชื่อในข่าวดี
 • “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุข” โทมัสคงละอายใจต่อบรรดาศิษย์ด้วยกันเพราะเคยกล่าวเมื่อครั้งชักชวนบรรดาอัครสาวกไปกรุงเยรูซาเล็มว่า “พวกเราจงไปตายพร้อมกับพระองค์เถิด” (ยน. 11:16)อีกทั้งท่านได้ละทิ้งพระเยซูเจ้า การที่ท่านปลีกตัวทำให้ท่านพลาดโอกาสพบพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์แสดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์ อย่างไรก็ตาม โทมัสแม้เป็นคนที่เชื่อยาก แต่เมื่อพระองค์สำแดงพระองค์อีกครั้ง โทมัสเมื่อได้เชื่อแล้วก็เชื่ออย่างหมดใจ ท่านประกาศข้อความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ถึงพระเยซูเจ้าว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้า” ดังนั้น เมื่อเราผิดพลาด อย่าปลีกตัวออกจากกลุ่ม จากวัด แต่จงเลียนแบบโทมัสที่กลับมาอีกครั้งเพื่อไม่พลาดโอกาสพบพระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพ
 • บทสรุปครั้งแรก เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อทุกคนจะได้เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อนี้แล้ว ก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์

คำถาม

 • การประทานพระจิตเจ้า พระเจ้าต้องการให้บรรดาศิษย์ทำภารกิจใดสืบต่อจากพระองค์
 • โทมัสเมื่อได้พบพระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพ ท่านได้ประกาศข้อความเชื่อใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ประกาศข่าวดีด้วยการบอกเล่าว่าพระเจ้ารักเราอย่างไร และจากการปฏิบัติตามพระวาจา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์