ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทิเบเรียส
(ยน.
21:1-25)      

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเรื่อง “คำสัญญา” ว่าพวกเขามีประสบการณ์กับคำนี้อย่างไรบ้าง
 1. วิเคราะห์
 • ท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อคนหนึ่งทำตามสัญญาที่ให้แก่ท่าน
 1. คำสอน
 • “พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างแท้จริงและทรงเป็นพระคริสตเจ้าตามพระสัญญา” นักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารเน้นตั้งแต่แรกเริ่มการเขียนของท่านว่าพระเยซูเจ้าคือใคร พระองค์ทรงเป็นพระวจนาตถ์     ทรงดำรงอยู่ ประทับอยู่กับพระเจ้า และทรงเป็นพระเจ้า (เทียบ ยน. 1:1) และยังคงเน้นในบทส่งท้ายนี้ว่าพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ตามพระสัญญา
 • การเป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าเพื่อต้องการยืนยันความเชื่อนี้ที่ถูกบิดเบือนว่า การกลับคืนชีพไม่มีจริง บรรดาศิษย์รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงสร้างเรื่องขึ้น ถ้าเช่นนั้น เรื่องราวการกลับคืน   พระชนมชีพน่าจะเกิดปาฏิหาริย์มากกว่านี้ แต่ยอห์นเป็นพยานและบันทึกอย่างเรียบง่ายถึงความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ของพระคริสตเจ้า ด้วยการนำผู้อ่านกลับไปยังฉากแรกเริ่มเมื่อครั้งพระเยซูทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกบัดนี้ ศิษย์กลุ่มนี้ได้เป็นพยาน และมีหน้าที่เป็นชาวประมงจับมนุษย์อย่างแท้จริง พระวาจาทรงพลานุภาพ ตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นก็เกิดขึ้น เช่นเดียวกับแรกสร้างโลกที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งด้วยพระวาจา เป็นการยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์อย่างแท้จริง
 • “พระคริสตเจ้าทรงแต่งตั้งให้เปโตรเป็นผู้นำพระศาสนจักรอย่างแท้จริง” เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง ท่านจึงต้องยืนยันสามครั้งเช่นเดียวกันว่า ท่านรักพระคริสตเจ้าเหนือสิ่งใด ความรักจำเป็นต้องมีกิจการ จึงเป็นความรักที่สมบูรณ์ พระเยซูเจ้าทรงมอบภารกิจเดียวกับที่ทรงกระทำ เท่ากับว่าบรรดาศิษย์เป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจวบจนสิ้นโลก บรรดาศิษย์เป็นพยานถึงพระองค์ด้วยชีวิต ดังเช่นเปโตรที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของท่าน
 • “ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมายที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ โลกทั้งโลกคงไม่พอบรรจุหนังสือที่จะต้องเขียนนั้น” นี่เป็นเพียงเรื่องราวส่วนหนึ่งที่สำคัญ สำหรับผู้มีความเชื่อ เรื่องราวเพียงเท่านี้เพียงพอที่จะเชื่อ

คำถาม

 • การแสดงพระองค์ของพระเยซูเจ้าแก่บรรดาศิษย์ เพื่อให้บรรดาศิษย์เป็นพยานถึงพระองค์ในเรื่องใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตเชื่อฟังพระเจ้าเหมือนที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำเพื่อหวังจะกลับคืนชีพเช่นเดียวกับพระองค์

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์