ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่มารีย์ชาวมักดาลา
(ยน.
20:11-18) 

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนพูดคุยกับผู้เรียนถึงการเล่นซ่อนแอบที่เคยเล่น ว่ามีความสนุกและมีประโยชน์อะไร
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรที่สามารถหาคนที่แอบอยู่ได้ และรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เจอคนที่ไม่พบกันเป็นเวลานาน
 1. คำสอน
 • มารีย์ ชาวมักดาลาเป็นคนแรกที่ได้พบพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ เพราะผู้ที่ได้รับการอภัยมากย่อมรักมากเฉกเช่น มารีย์ ชาวมักดาลา ที่ได้รับชีวิตใหม่จากพระเยซูเจ้า แม้พระองค์ไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องทางสายเลือดของนาง แต่เธอตระหนักว่าเธอเป็นสมาชิกกับพระองค์ด้วยความเชื่อและความรักที่มี
 • ความเศร้าโศกเกิดจากการไม่มีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ มารีย์ ชาวมักดาลา ร้องไห้เสียใจที่ศพของบุคคลอันเป็น ที่รักอาจถูกขโมยไป การไม่มีอยู่ของร่างกายที่ตายแล้วยังทำให้เธอโศกเศร้าถึงเพียงนี้ แสดงให้เห็นว่าเธอรัก พระเยซูเจ้า พระองค์มีความหมายต่อเธอที่สุด เพราะพระเยซูเจ้าเป็นเพียงผู้เดียวที่จะนำเราคืนดีกับพระเจ้าและพาเรากลับไปหาพระองค์
 • การที่ยังไม่เข้าใจพระวาจาทำให้ มารีย์ ชาวมักดาลา ร้องไห้จนจำพระเยซูเจ้าไม่ได้ มารีย์ ชาวมักดาลาร้องไห้ตามประสามนุษย์ถึงการจากไปและการที่ใครบางคนนำพระศพของพระองค์ไป นั่นแสดงว่าเธอยังไม่เข้าใจ พระวาจาที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสไว้ ถึงการรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และการกลับเป็นขึ้นมาอีกครั้งในวันที่สาม ขณะนี้เป็นวันที่สามแล้ว เธอคงคิดถึงการจบสิ้นของชีวิตในโลกนี้ และลืมพระวาจาที่พระองค์เคยตรัสว่า ชีวิตไม่สิ้นสุดเพียงโลกนี้ แต่ยังมีชีวิตนิรันดรในอาณาจักรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • มารีย์ ชาวมักดาลา จำพระเยซูเจ้าได้อีกครั้งเมื่อพระองค์ตรัสเรียกชื่อของเธอ อย่าลืมว่าทุกครั้งที่เราอ่าน  พระวาจาของพระเจ้า พระองค์ยังคงตรัสกับเราในฐานะที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร
 • พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ ประกาศข้อความเชื่อถึงพระบิดาด้วยพระองค์เองว่าเป็นผู้ใด เมื่อเวลากำหนดมาถึงตามพระประสงค์ของพระเจ้า พระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพจึงประกาศว่าพระเจ้าทรงเป็น “พระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลาย” และ “พระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลาย” ภารกิจของพระองค์คือการกลับไปเฝ้าพระบิดาของพระองค์และของทุกคน
 • พระเยซูเจ้ามอบหน้าที่การประกาศข่าวการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์แก่พี่น้องของพระองค์ก่อน คือ ผู้ที่มีความเชื่อ และให้เราประกาศข่าวดีนี้แก่ทุก ๆ คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ด้วย

คำถาม

 • ทำไมพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพจึงปรากฏแก่มารีย์ ชาวมักดาลาเป็นบุคคลแรก
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานด้วยความเชื่อและความรัก ว่าพระเยซูเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ตลอดไป

เนื้อหาและบทเรียน