ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้ากับพระมารดา
พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์
ทหารแทงด้านข้างพระวรกายของพระเยซูเจ้า
(ยน.
19:25-37)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งประเด็นสนทนาแก่ผู้เรียนว่า “ใครที่ยอมตายแทนเราได้เพื่อแสดงความรักอันยิ่งใหญ่”
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไร หากมีใครเสียสละตนเองเพื่อเรา
 1. คำสอน
 • “ความรักปราศจากความกลัว” การตายบนไม้กางเขนเป็นเรื่องน่าอับอาย และคนที่กล้าหาญอยู่ที่เชิงกางเขนก็ถูกมองด้วยความสมเพศจากผู้คน เขาเหล่านั้นก็อับอายที่มีส่วนเป็นผู้รู้จักนักโทษคนนั้น พระแม่เป็นสตรีแห่งความเชื่อ ตั้งแต่ความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกหินทุ่ม ถ้าโยเซฟไม่รับบุตรในครรภ์ที่ปฏิสนธิด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้าแม่พระติดตามพระเยซูเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงเชิงกางเขน พระคัมภีร์เปิดยุคใหม่ให้แก่บรรดาสตรีเข้ามา มีส่วนร่วมในแผนการแห่งความรอดพ้น ดังเช่น น้องสาวของแม่พระ มารีย์ภรรยาของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา
 • “แม่พระ มารดาของพระศาสนจักร” พระเยซูเจ้าทรงมอบมารดาของพระองค์ให้ยอห์น เป็นเครื่องหมายว่าให้แม่พระสตรีแห่งความเชื่อ ผู้ติดตามพระเยซูจนถึงเชิงกางเขนเป็นแบบอย่างแห่งความเชื่อและผู้ดำเนินชีวิตตามความเชื่อ ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า
 • “เรากระหาย” พระเยซูเจ้าทรงเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ทรงกระหายเหมือน ๆ กับเรา แต่สิ่งที่กระหายคือ พระประสงค์ของพระเจ้า และทรงปรารถนาให้ผู้ติดตามกระหายเช่นเดียวกับพระองค์ กิ่งหุสบเปรียบเสมือนสิ่งที่ใช้ปะพรมเลือดของลูกแกะไร้ตำหนิที่ขอบประตู และพวกเขารอดพ้นจากความตาย
 • “สำเร็จบริบูรณ์แล้ว” พระเยซูเจ้าจากโลกนี้อย่างผู้มีชัยชนะ ทรงทำให้พระประสงค์สำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์ โดยทรงเป็นทั้งเครื่องบูชาและกลับเป็นผู้ถวายบูชาไถ่บาป นำมนุษย์คืนดีกับพระเจ้า
 • “หอกแทงด้านข้างพระวรการของพระองค์” ตามกฏชาวยิวไม่ให้ศพค้างคืนจะต้องฝังในวันนั้นจึงต้องทำให้นักโทษเสียชีวิต เมื่อมาถึงพระเยซูเจ้า ทหารเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วจึงใช้หอกแทงด้านข้างพระวรกายโลหิตและน้ำก็ไหลออกมาทันที ผู้ที่ได้เห็นก็เป็นพยาน ทั้งนี้เป็นไปตามพระวาจาที่ได้บันทึกถึงพระองค์ก่อนหน้านี้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอย่างแท้จริง “น้ำ” เป็นเครื่องหมายของศีลล้างบาป “โลหิต” เป็นเครื่องหมายของศีลมหาสนิท ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้ยังหมายถึง “พระศาสนจักร” ในฐานะเอวาคน ที่สอง เกิดจากสีข้างของอาดัมคนใหม่

คำถาม

 • บรรดาศิษย์ได้เห็นและเป็นพยานเพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อถึงผู้ใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้เราเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าทั้งด้วยการบอกเล่าและด้วยการปฏิบัติความรักเมตตา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์