ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงถูกจับกุม 
(ยน
. 18:1-11)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งประเด็นสนทนากับผู้เรียนว่า “หากเรารู้ล่วงหน้าว่าจะมีคนมาจับกุมเราทั้ง ๆ ที่ไม่มีความผิด เราจะเตรียมตัวอย่างไร”
  1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรจากการสนทนานี้
 • เธอคิดว่าเหตุการณ์ที่สนทนานี้ได้เกิดขึ้นซ้ำอีกในสังคมของเราหรือไม่ อย่างไร
  1. คำสอน
 • ความกล้าหาญ แม้พระเยซูเจ้าจะทรงทราบล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น แทนที่พระองค์จะหาที่หลบซ่อน แต่พระองค์กลับแสดงความกล้าหาญ ด้วยการเผชิญหน้ากับความจริงและน้อมรับแผนการณ์ของพระเจ้าสำหรับการไถ่บาปมนุษย์ที่กำลังจะสำเร็จลงแล้ว ที่จริง พระองค์รอคอยเวลานี้มาทั้งชีวิต โดยกล่าวว่า เวลาของพระองค์มาถึงแล้ว เพื่อให้ประสงค์ของพระเจ้าในสวรรค์ในการให้มนุษย์คืนดีกับพระองค์เป็นจริงในโลกนี้
 • “เราเป็น” เป็นคำของพระเจ้าที่ปรากฏในพุ่มไม้ที่ลุกเป็นไฟ แต่ไม่มอดไหม้ พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ที่เราเป็น” ท่านจะต้องบอกชาวอิสราเอลดังนี้ว่า “เราเป็น” ทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่านทั้งหลาย (อยพ. 3:14) แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงมาจากพระเจ้า และทรงเป็นมนุษย์แท้และองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง
 • พระเยซูเจ้าทรงพลังอำนาจ แม้พระองค์จะไม่มีอาวุธ แต่พลังอำนาจของพระองค์คือการไม่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว โดยปราศจากอาวุธ แต่กลับตอบโต้ด้วยความดี ทรงปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้ประกาศสอน ในเรื่องของความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ รักแม้กระทั่งศัตรู นี่คือพลังอำนาจที่แท้จริงที่พระเยซู   ทรงเรียกร้องจากผู้ติดตามพระองค์
 • “เราจะไม่ดื่มจากถ้วยที่พระบิดาประทานให้เราหรือ” ถ้วยนั้นคือถ้วยแห่งงานเลี้ยงฉลองการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาปด้วยพระโลหิตของลูกแกะไร้มลทิน ซึ่งหมายถึงพระโลหิตของพระองค์เอง ดังเช่นพระองค์ทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่น ตรัสถวายพร และยื่นให้บรรดาอัครสาวกเพื่อให้เขาพวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมกับความตาย และในการกลับคืนพระชนมชีพร่วมกับพระองค์

คำถาม

 • พระเยซูกล่าวถึงพระองค์เองอย่างไรกับผู้ที่เสาะหาพระองค์
  1. ข้อปฏิบัติ
 • รักและให้อภัยแก่ผู้ที่คิดไม่ดี พูดไม่ดี และทำไม่ดี

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์