ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงถูกไต่สวนต่อหน้าอันนาสและคายาฟาส
เปโตรปฏิเสธไม่รู้จักพระองค์
(ยน
. 18:12-27)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งประเด็นสนทนากับผู้เรียน “ผู้ที่ไม่เคยทำผิด คือ ผู้ที่ไม่ทำอะไรเลย” ผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไร และผู้เรียนมีประสบการณ์กับประเด็นสนทนานี้อย่างไร แบ่งปันแก่เพื่อนๆ
  1. วิเคราะห์
 • เธอได้ข้อคิดอะไรในประเด็นสนทนานี้
  1. คำสอน
 • ทุกคนล้วนเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งสิ้น เปโตรเป็นหัวหน้าอัครสาวก ท่านทำผิดต่อพระเยซู คือ ท่านได้ปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระองค์ถึงสามครั้ง โดยพระองค์เคยกล่าวไว้ล่วงหน้าว่าเปโตรจะปฏิเสธพระองค์ อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเปโตรจะเป็นผู้ผิดแต่เพียงผู้เดียว แต่ถ้าเทียบกับอัครสาวกคนอื่น ๆ ที่หนีพระองค์ไปแล้ว ความผิดของเปโตรที่ปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งกลับเบาบางลง เพราะอย่างน้อย เปโตรซึ่งพระเยซูเจ้าแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าอัครสาวก ทรงตรัสว่า “ท่านคือศิลาและบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งท่านจะผูกบนโลกนี้ จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้บนแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย”(มธ. 16:8-9) เปโตรช่างได้รับเกียรติสูงส่งถึงเพียงนี้ เป็นเพราะท่าน แม้ในเวลาที่น่าสิ่วน่าขวานนี้ ท่านเป็นอัครสาวกเพียงคนเดียวที่พระวรสารกล่าวถึงอย่างชัดเจน แม้ท่านจะทำผิดด้วยการปฏิเสธพระองค์ แต่ความผิดของท่านเป็นเพราะความอ่อนแอตามประสามนุษย์แต่ท่านไม่สามารถทิ้งพระเยซูเจ้าให้อยู่เพียงลำพังได้ นี่คือความกล้าหาญและวีรกรรมของท่าน   
 • ตามประวัติศาสตร์ อันนาสก็เคยเป็นมหาสมณะมาก่อน และกิจการค้าขายที่พระวิหารก็น่าจะเป็นกิจการของอันนาสซึ่งเป็นพ่อตาของคายาฟาส ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้น เรียกง่าย ๆ ว่าการเป็นมหาสมณะแทบจะเป็นการผูกขาด เป็นธุรกิจของครอบครัวที่จะต้องลงทุนมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งนี้ ดังนั้น เมื่ออยู่ในตำแหน่งจึงจะต้องแสวงหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ผู้ที่ต้องการมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าที่พระวิหาร ที่พวกเขาจะต้องซื้อสัตว์ถวายเป็นเครื่องบูชาในราคาที่แพงเกินจริง ซึ่งพ่อค้าอื่น ๆ ไม่สามารถเอาสัตว์ของตนเองมาขายในพระวิหารได้ อันนาสรวมถึงคายาฟาสจึงเป็นที่เกลียดชังของผู้คน คายาฟาสยังเคยให้คำ แนะนำกับชาวยิวว่า “จะเป็นประโยชน์มากกว่าถ้าคนเดียวจะต้องตายเพื่อประชาชน” เป็นการทำนายถึงพระเยซูเจ้าที่ช่วยมนุษยชาติให้รอด

คำถาม

 • อัครสาวกผู้ใดควรได้รับการยกย่องในความกล้าหาญ แม้ท่านจะอ่อนแอตามประสามนุษย์ก็ตาม
  1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้เรากล้าที่จะเปิดเผยตนเองว่าเป็นคริสตชน หรือผู้ติดตามพระเยซู

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์