ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
คำอธิษฐานของพระเยซูเจ้า
(ยน
. 17:1-26)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งประเด็นสนทนาถึงเรื่องคำอธิษฐานหรือการภาวนาว่าผู้เรียนปรารถนาภาวนาเพื่อใครบ้างและเรื่องใด
 1. วิเคราะห์
 • เธอคิดว่าสิ่งที่ท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าสำคัญหรือไม่ และเรื่องใดที่จำเป็นต้องวอนขอ
 1. คำสอน
 • “พระสิริรุ่งโรจน์” พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ทรงมีร่วมกับพระบิดาตั้งแต่ก่อนสร้างโลก เมื่อทรงรับสภาพมนุษย์ทรงนอบน้อมต่อพระบิดา และพระบิดาจะประทานพระสิริรุ่งโรจน์ให้กับพระบุตรอีกครั้งหลังผ่านการสิ้นพระชนม์ และพระบุตรจะเป็นคนกลางประทานพระสิริรุ่งโรจน์แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์ด้วย
 • “ชีวิตนิรันดร คือ การรู้จักพระองค์ พระเจ้าแท้จริงแต่พระองค์เดียว และรู้จักผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา คือพระเยซู คริสตเจ้า” พระเยซูเจ้าทรงมาในโลกนี้เพื่อให้มนุษย์รู้จักพระเจ้า พระบิดา และมีความเชื่อในพระเจ้า เพื่อจะมีชีวิตนิรันดร ซึ่งเป็นสภาพดั้งเดิมของมนุษย์เมื่อแรกสร้างโลกที่มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ก่อนที่จะแยกตัวออกจากพระเจ้าเพราะมนุษย์เลือกที่จะใช้อิสรภาพทำตามใจตนเองจนเกิดบาป จนทำให้มนุษย์เกิดการแตกแยกกันเองด้วย
 • “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน” สิ่งนี้เป็นธรรมชาติของพระเจ้าผู้เป็นความรักที่เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เสมอ พระบิดา พระบุตรและพระจิต เป็นรูปแบบให้แก่มนุษย์ในการทำให้โลกกลับกลายเป็นสวรรค์ เมื่อพวกเขารักและเป็น  หนึ่งเดียวกัน นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเจ้านำพระอาณาจักรให้เติบโตในโลกด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาที่ทรงรับมาจากพระบิดา
 • “พระเยซูเจ้าทรงภาวนาสำหรับผู้ที่เป็นของพระองค์” พระเจ้าทรงส่งพระเยซูเจ้ามาในโลก และบัดนี้ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะต้องเป็นพยานต่อไปตราบจนสิ้นพิภพ เพื่อให้พระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าจะยังคงอยู่ในผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์และส่งต่อไปไม่รู้จบ ให้แผนการของพระเจ้ายังคงดำเนินต่อไปในโลก พระเยซูเจ้าจึงทรงภาวนาขอพระบิดาเฝ้ารักษาพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนกับพระบิดาและพระบุตรเป็นหนึ่งเดียวกัน นอกนั้น ทรงภาวนาให้พระบิดารักษาพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้าย ดังที่ทรงภาวนาในบทข้าแต่พระบิดา และบันดาล  ให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์โดยอาศัยความจริงจากพระวาจา

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดาให้แก่บรรดาศิษย์ในเรื่องใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • อธิษฐานภาวนาเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าทรงภาวนาให้บรรดาศิษย์ เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์