ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมา
(ยน
. 16:16-33)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งประเด็นสนทนาถึงเมล็ดข้าวที่ตกลงไปในดิน ตาย และกลับให้ผลมากมายเวลาเก็บเกี่ยว
 1. วิเคราะห์
 • เธอได้ข้อคิดอะไรจากประเด็นที่สนทนา
 1. คำสอน
 • “การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพ” คือ แผนการไถ่กู้ให้มนุษย์รอดพ้นจากบาปซึ่งนำสู่ความตายตลอดนิรันดร นี่เป็นรหัสธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อที่พระศาสนจักรยังคงรื้อฟื้นและประกาศในพิธีบูชาขอบพระคุณ
 • คริสตชนรู้เหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว ในขณะที่บรรดาอัครสาวกยังไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนว่าหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์กล่าวว่า “อีกไม่นาน ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา และต่อไปอีกไม่นานท่านจะเห็นเราอีก” ซึ่งเราทราบแล้วว่าพระองค์ต้องการบอกล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ และยังหมายถึงพระองค์จะต้องเสด็จกลับไปหาพระบิดาผู้ซึ่งพระองค์ประทับอยู่ด้วยตั้งแต่แรกเริ่มตามที่นักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารได้บันทึกไว้ในตอนต้นในงานเขียนของท่านถึง “วจนาตถ์ทรงดำรงอยู่แล้ว พระวจนาตถ์ประทับอยู่กับพระเจ้าและพระวจนาตถ์เป็นพระเจ้า” (ยน. 1:1)
 • ความทุกข์ที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่เป็นความทุกข์ตามประสาโลก แต่เป็นความทุกข์เพราะพระเยซูเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ด้วยต่างหาก เป็นสภาพของจิตวิญญาณที่ขาดพระเจ้าผู้ทรงปกป้องคุ้มครองดูแลจิตวิญญาณ ของมนุษย์ ส่วนความสุขความยินดีที่แท้จริงเกิดจากชีวิตที่มีพระเจ้าประทับอยู่ด้วย พระองค์ประทับอยู่กับเราผ่านทางพระวาจาสำหรับผู้ที่เชื่อและนำพระวาจาไปปฏิบัติให้เกิดผลเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ
 • “ท่านจะขอในนามของเรา” คือผู้ที่มีความเชื่อในพระนามของพระเยซูเจ้า จะขอในนามของพระองค์ เพราะ พระเยซูเจ้ากลับไปเฝ้าพระบิดาแล้ว พระองค์ผู้เคยใช้ชีวิตอยู่ในโลก เคยทูลวอนขอพระบิดาเพื่อเรา ในเวลานี้ เราสามารถทูลขอพระบิดาได้เองในนามของพระเยซูเจ้า เพราะเราเชื่อว่าพระองค์มาจากพระบิดา พระองค์ยังตรัสให้กำลังใจผู้มีความทุกข์ยากเพราะพระนามของพระองค์ว่าทรงชนะโลกแล้ว

คำถาม

 • “อีกไม่นาน ท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเรา และต่อไปไม่นาน ท่านจะเห็นเราอีก” หมายถึงเหตุการณ์ใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • วอนขอต่อพระบิดาในนามของพระเยซูเจ้า และบอกต่อกับบุคคลที่พบในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์