ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
เถาองุ่นแท้ (ยน.
15:1-17)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนยกตัวอย่างของดอกไม้ปลอม ดอกไม้ที่ถูกตัดมาจัด และดอกไม้ที่อยู่กับลำต้นว่าแตกต่างอย่างไร
 1. วิเคราะห์
 • เธอได้ข้อคิดใดบ้าง
 1. คำสอน
 • พันธสัญญาเดิมใช้เถาองุ่นเป็นสัญลักษณ์หมายถึงอิสราเอล ที่พระเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่เติบโตในอย่างที่ควรเป็น แต่กลับกลายพันธุ์ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในที่นี้ พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระองค์เองเป็น “เถาองุ่นแท้” คืออิสราเอลแท้ ซึ่งจะเกิดผลดี ไม่ทำให้พระเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนดังชาวสวนที่หมั่นดูแลสวนองุ่นต้องผิดหวังอีก
 • บางกิ่งก้านต้องลิดเพื่อให้เกิดผลมากขึ้น ในขณะที่บางกิ่งก้านต้องตัดทิ้งเสียเพราะไม่มีประโยชน์ จะทำให้ต้นองุ่นทั้งต้นไม่เกิดผลดีเท่าที่ควร เปรียบได้กับชาวยิวที่ชิดสนิทกับพระเจ้าอย่างแท้จริง คือ ผู้ที่ปฏิบัติความยุติธรรมและแสดงความเมตตาแก่ผู้อื่น มากกว่าการเน้นเฉพาะเรื่องพิธีกรรมภายนอกเท่านั้น ส่วนกลุ่มที่เป็นกิ่งก้านที่ ไม่เกิดผล คือ ผู้ที่นับถือพระเจ้าเพียงแต่ปาก และเน้นเพียงการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ ธรรมเนียมภายนอกตามแบบมนุษย์ แต่ไม่ได้ปฏิบัติความยุติธรรมและรักเพื่อนมนุษย์ซึ่งพึงกระทำหลังจากถวายเครื่องบูชาแล้ว
 • การเป็นชนชาติเลือกสรรจึงไม่ประกันความรอดพ้น แต่ความรอดพ้นที่พระเยซูเจ้าเปิดเผย คือ ชีวิตที่ชิดสนิทกับพระเจ้ามากกว่าการถือกฏเกณฑ์ตามตัวอักษร กลายเป็นภาระ แทนที่จะเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์การเป็นกิ่งก้านที่ชิดสนิทกับเถาองุ่น จึงเป็นการที่มนุษย์ดำรงอยู่กับพระเจ้าอย่างแนบแน่นด้วยการยึดพระวาจาเป็นหลักยึดเหนี่ยวและเป็นคำตอบให้กับชีวิต แม้จะผ่านการลิด คือความยากลำบากนับครั้งไม่ถ้วน แต่คุ้มค่า เมื่อได้ผลองุ่นที่ดี
 • ความสัมพันธ์ที่พระเยซูเจ้ามีต่อพระบิดาเป็นแบบอย่างที่พระองค์ทรงเรียกร้องให้เรามีต่อพระองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาอยู่เสมอ ดังนั้น ทุกสิ่งที่พระองค์วอนขอจึงได้รับการตอบสนอง เพราะได้วอนขอ เพื่อความดีของส่วนรวม ดังนั้น ผู้ชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตตามพระวาจา ทรงเรียกเราเป็น “มิตรสหาย” ที่พระองค์ยอมตายแทนได้ นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของ    พระเยซูเจ้า พระบิดาจะประทานแก่เขา

คำถาม

 • กิ่งก้านที่เกิดผลและไม่เกิดผล คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนเช่นใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เลือกพระวาจาสักหนึ่งประโยคเพื่อนำมาเจริญชีวิตในแต่ละวัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์