ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
บรรดาศิษย์และโลก
(ยน
. 15:18-16:4)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนให้ผู้เรียนอ่าน ยน. 15:18-16:4 เมื่ออ่านจบ ให้ผู้เรียนหาคำซ้ำที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดห้าอันดับ (เรียงตามลำดับ เรา หมายถึง “พระเยซูเจ้า” 2.โลก 3.พระบิดา  4.เกลียดชัง  5.พระผู้ช่วยเหลือ/พระจิตเจ้า)
 1. วิเคราะห์
 • ยน. 15:18-16:4 กล่าวถึงพระบุคคลใดบ้างในแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น (พระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้า/พระผู้ช่วยเหลือ)
 • เธอรู้สึกอย่างไรหลังจากได้อ่านพระวาจาตอนนี้
 • ถ้าเธอถูกเกลียดชังและเบียดเบียนเพราะเป็นศิษย์ของพระเยซู เธอจะทำอย่างไร
 1. คำสอน
 • พระเยซูเจ้ากล่าวถึงผู้ที่จะเป็นพยานให้พระองค์ คือ พระบิดา พระจิตเจ้า บรรดาอัครสาวกและบรรดาศิษย์ นี่เป็นแผนการแห่งความรอดพ้นที่พระบิดา พระบุตรและพระจิตเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น แต่โลก คือผู้ที่ไม่รู้จัก ผู้เกลียดชัง และผู้เบียดเบียนข่มเหงผู้ที่เชื่อในพระเจ้าได้กระทำเช่นใดต่อพระเยซูเจ้า บรรดาผู้มีความเชื่อจะได้รับชะตากรรมเดียวกับพระองค์
 • พระเยซูเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่ผู้ที่เชื่อ เป็นพยานยืนยันถึงพระองค์จะได้รับ คือ ทั้งการเบียดเบียน และรับพระสิริรุ่งโรจน์ อย่างที่พระเยซูเจ้าทรงได้รับ ทั้งนี้เพื่อให้บรรดาศิษย์จะได้เป็นพยานถึงพระองค์อย่างเข้มแข็ง เพราะพวกเขาได้เห็นถึงพระสิริรุ่งโรจน์ที่พระเยซูเจ้าทรงได้รับในเวลาต่อมา
 • บทบาทของพระจิตเจ้า คือ พระผู้ช่วยเหลือและพระจิตแห่งความจริง ทรงเป็นพยานและสอนความจริงเพื่อให้บรรดาศิษย์ระลึกได้และเข้าใจถึงความจริงทั้งหมดที่พระเจ้าเผยแสดงในแผนการแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นซึ่งเป็นแผนการตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันจะสำเร็จสมบูรณ์เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

คำถาม

 • ผู้ที่เป็นฝ่ายโลกจะทำอย่างไรกับผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้า
 • ทำไมผู้ที่เป็นฝ่ายโลกจึงเกลียดชังและเบียดเบียนผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้า
 • นอกจากพระบิดาและพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานให้พระบุตร ใครจะเป็นพยานให้พระบุตรต่อไป
 • พระจิตเจ้าทรงมีบทบาทอย่างไรในแผนการแห่งการไถ่กู้มนุษย์ให้รอดพ้น
 1. ข้อปฏิบัติ
 • สวดภาวนาให้สามารถยอมรับทั้งความทุกข์และความสุขแท้ที่จะได้รับจากการเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์