ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
คำปราศรัยอำลา
(ยน.
13:31-14:1-31)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งประเด็นถึงผู้สละชีพเพื่อชาติจะได้รับเกียรติอย่างไร อาจนำรูป หรือเปิดคลิปให้ผู้เรียนชม
 1. วิเคราะห์
 • เธอสามารถเสียสละสิ่งใดเพื่อประเทศชาติได้บ้าง
 1. คำสอน
 • พระเยซูเจ้าทรงกล่าวปราศัยอำลาบรรดาอัครสาวก โดยตรัสถึง “พระสิริรุ่งโรจน์” และ “บัญญัติใหม่” เป็นการกล่าวเป็นนัย ๆ ว่าคนเดียวที่พลีชีพเพื่อมนุษยชาติคือผู้ที่เหมาะสมจะรับเกียรติ คือ พระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งพระองค์กลับคืนพระชนมชีพและเสด็จสู่สวรรค์ กลับไปหาพระบิดา ดังที่ทรงตรัสว่า “ที่ที่เราไปนั้น ท่านไปไม่ได้” อย่างไรก็ตาม ผู้มีความเชื่อจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ไปอยู่กับพระบิดาเช่นเดียวกัน
 • “เรารักท่านอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” ในการอำลา พระองค์ได้มอบพินัยกรรมสำคัญ คือ บัญญัติใหม่ ด้วยการให้เรารักเหมือนกับพระองค์ พระองค์ทรงรักเราอย่างไร ตามที่พระองค์เคยตรัส “ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตเพื่อมิตรสหาย” ทรงสละชีวิตเพื่อเรา อาศัยความตายของพระองค์ เราจึงได้รับชีวิตนิรันดร
 • เปโตรกล่าวอย่างกล้าหาญว่าจะสละชีวิตเพื่อพระองค์ ในทีแรก เขาล้มเหลว เพราะได้ปฏิเสธพระเยซูเจ้า เขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้า อีกทั้งมั่นใจว่าพระเยซูเจ้าจะเป็นเหมือนโมเสสที่นำประชากรให้พ้นจากการเป็นทาส อย่างไรก็ตาม ท้ายที่สุด เปโตรได้เป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ด้วยความตาย
 • “บ้านพระบิดา” พระเยซูเจ้าทรงกล่าวอย่างเปิดเผยถึงพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาแม้กำลังเดินไปสู่ทางแห่งความตาย แต่หลังจากกลับคืนพระชนมชีพ พระองค์จะทรงกลับสู่บ้านพระบิดา และจะนำผู้ที่เชื่อในพระองค์ไปด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็น “หนทาง ความจริง และชีวิต”
 • “ผู้ที่เห็นเรา ก็เห็นพระบิดาด้วย” พระเยซูเจ้าทรงกล่าวคำที่ชาวยิวถือว่าดูหมิ่นพระเจ้า นั่นคือ การกล่าวตนเทียบเท่ากับพระเจ้า แม้จะเป็นความจริงก็ตาม แต่ยังไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้จนกว่าพระเยซูเจ้าจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
 • “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา แล้วเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งใหท่าน เพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไป คือ พระจิตแห่งความจริง...” นอกจากกล่าวถึงพระบิดาแล้ว พระเยซูเจ้ายังกล่าวถึงพระจิตเจ้าที่จะทำให้เราเข้าใจทุกสิ่งที่ทรงกระทำ

คำถาม

 • พระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบุตร ได้ตรัสถึงพระบิดาและพระจิตเจ้าอย่างไร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ปฏิบัติความรักเมตตาต่อผู้อื่นเพื่อแสดงตนว่าเป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์