ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
การล้างเท้า (ยน.
13:1-30)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนจำลองการล้างเท้าของพระเยซูเจ้า โดยเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ กระป๋อง เหยือกใส่น้ำ และผ้าเช็ดเท้า โดยให้ผู้สอนเป็นผู้ล้างเท้าตัวแทนผู้เรียนในชั้น อาจควบคู่กับการเล่าเรื่องราวด้วย
 1. วิเคราะห์
 • ให้แบ่งปันความรู้สึกจากกิจกรรมนี้ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน
 • ข้อคิดที่ได้จากกิจกรรมนี้
 1. คำสอน
 • “ก่อนวันฉลองปัสกา พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าถึงเวลาแล้วที่จะทรงจากโลกนี้ไปเฝ้าพระบิดา” พระเยซูเจ้าทรงใช้ ช่วงก่อนวันฉลองปัสกา เช่นเดียวกับการเตรียมฉลองปัสกาของชาวยิวครั้งโมเสสให้เตรียมจัดเลี้ยงครั้งสุดท้าย        ก่อนที่พวกเขาจะอพยพออกจากประเทศอียิปต์ แต่ปัสกาของพระเยซูเจ้าคือการอพยพก้าวผ่านจากโลกนี้  ซึ่งเป็นทาสของบาป ไปอยู่กับพระบิดาในดินแดนพระสัญญาที่แท้จริง เป็นการก้าวผ่านความตายสู่ชีวิตนิรันดรอย่างแท้จริง
 • ยอห์นยืนยันที่นี่ครั้งแรกอย่างชัดเจนว่า ชีวิตและความตายของพระเยซูเจ้าเป็นการแสดงความรักที่มีต่อบรรดา ศิษย์ ยอห์นรักษาความลับนี้ไว้ตลอดมาเพื่อจะเปิดเผยในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ พระองค์ทรงกระทำด้วยใจอิสระ   ทรงทราบล่วงหน้าว่าพระองค์มาจากพระเจ้าและกำลังเสด็จกลับไปหาพระเจ้า
 • “แล้วเทน้ำลงในอ่าง เริ่มล้างเท้าบรรดาศิษย์และใช้ผ้าคาดสะเอวเช็ดให้” นี่เป็นการรับใช้ของทาสหรือผู้รับใช้ พระเยซูเจ้าแม้เป็นอาจารย์ แต่การกระทำของพระองค์เป็นแบบอย่างและเป็นคำสอนที่ยิ่งใหญ่ด้วยการกระทำที่บรรดาศิษย์ต่างคาดไม่ถึง จนเปโตรพยายามจะคัดค้าน
 • “สิ่งที่เราทำอยู่ขณะนี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่จะเข้าใจในภายหลัง” บรรดาศิษย์จะเข้าใจในภายหลัง ทั้งผู้ที่ทรยศ พระองค์ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายและเมื่อพวกเขาได้รับพระจิตเจ้าแล้วว่า   พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสตเจ้าที่พระบิดาส่งมาในโลกนี้ตามพระสัญญา เพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้  รอดจากการเป็นทาสของบาป กลับเป็นบุตรของพระบิดาที่นบนอบเชื่อฟังอีกครั้งเมื่อครั้งแรกสร้างโลก พวกเขาจะได้รับการล้างจากพระเยซูเจ้าด้วยน้ำและพระจิตเจ้าเพื่อมีส่วนร่วมทั้งครบ

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าทรงวางแบบอย่างให้แก่บรรดาศิษย์กระทำตามในเรื่องใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เสียสละตนเองด้วยการเสนอตัวเป็นรับใช้ครูและเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน พ่อแม่ที่บ้านตามความสามารถ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์