ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
การเจิมที่เบธานี
(ยน
. 12:1-11)

 1. กิจกรรม

ผู้สอนสนทนากับผู้เรียนเรื่อง “การเจิม” ว่าคริสตชนจะต้องผ่านการเจิมใดศีลศักดิ์สิทธิ์ใดบ้าง (ศีลล้างบาป        ศีลกำลัง ศีลบรรพชา และศีลเจิมคนไข้) บางคนอาจได้รับศีลใดศีลหนึ่งตามบทบาทหน้าที่คริสตชน

 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้า และรู้ถึงหน้าที่ที่ต้องกระทำหลังจากการเจิมหรือไม่
 1. คำสอน
 • ยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารเล่าถึงหกวันก่อนฉลองปัสกา ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าอย่างละเอียดเหมือนกับที่ได้เล่าถึงสัปดาห์แรกที่ทรงออกเทศนาสั่งสอน
 • การปลุกลาซารัสให้มีชีวิตอีกครั้งเป็นเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ที่เป็นการประกาศล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเช่นกัน เวลาของการทำเครื่องหมายอัศจรรย์ได้จบลงแล้ว ถึงเวลาแล้วที่บุตรแห่งมนุษย์จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์หลังจากผ่านความตายบนไม้กางเขน
 • มารีย์ น้องสาวของลาซารัส ผู้ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงปลุกให้มีชีวิตอีกครั้ง ได้นำน้ำมันหอมสมุนไพรบริสุทธิ์หนักหนึ่งปอนด์ชโลมพระบาทของพระเยซูเจ้าและใช้ผมเช็ดพระบาท พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่าการกระทำของนางเป็นการแสดงล่วงหน้าถึงการชโลมพระศพ แสดงความเคารพพระศพของพระองค์
 • การตัดสินใจของพระเยซูเจ้าเป็นอิสระในการรับทรมานและสิ้นพระชนม์ ไม่มีใครหรือสิ่งใดมาบีบคั้นหรือเร่งให้พระองค์เข้าตาจน แต่พระองค์ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งและเป็นผู้ควบคุมเหนือทุกสิ่งแม้ในเวลาที่เสี่ยงอันตราย ทรงทราบว่าเวลาของพระองค์ใกล้เข้ามาแล้ว ทั้ง ๆ ที่พระองค์สามารถเลี่ยงไม่ให้เหตุร้ายเกิดขึ้น แต่พระองค์บังเกิดมารับสภาพมนุษย์ก็เพื่อเวลานี้ เมื่อเวลาของพระเยซูเจ้ามาถึง คือ เวลาของการเป็นเครื่องบูชาบริสุทธิ์เดียวที่พอพระทัยพระเจ้า รับโทษบาปแทนมนุษย์ทั้งมวล และนำผู้ที่เชื่อในพระองค์ให้รอดพ้น กลับคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์อีกครั้ง
 • ยูดาส อิสคาริโอท ศิษย์คนหนึ่งที่จะทรยศต่อพระเยซูเจ้าคล้าย ๆ จะแสดงความห่วงใยคนยากจน แต่แท้ที่จริง เขาคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง เพราะเขาเป็นผู้ถือถุงเงิน และบ่อยครั้งยักยอกเงินในถุงนั้น
 • เครื่องหมายอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงปลุกลาซารัสให้กลับมีชีวิตอีกครั้ง ไม่อาจทำให้ชาวยิวหลายคนเชื่อในพระองค์ได้ ซ้ำร้ายพวกเขาตกลงกันจะฆ่าพระองค์และลาซารัส ด้วยเหตุที่เกรงว่าประชาชนจะติดตามพระองค์และทำให้ชนชาติต้องพินาศ ด้วยต้องการกำลังคนต่อต้านชาวโรมันที่ปกครองเขาอยู่

คำถาม

 • การเจิมของมารีย์ น้องสาวของลาซารัสเป็นการเผยแสดงเหตุการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ปฏิบัติตามหน้าที่คริสตชนของท่านอย่างรู้ตัว เมื่อท่านได้รับการเจิมด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ใด ๆ แล้ว

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์