ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเมสสิยาห์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม
(ยน
. 12:12-19)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนอาจเปิดวีดิทัศน์ หรือเล่าให้ผู้เรียนฟังเกี่ยวกับ “การต้อนรับกษัตริย์” ที่เพิ่งได้รับการอภิเษก
 1. วิเคราะห์
 • เธอมีความคาดหวังใดจากกษัติรย์ผู้ที่ได้รับการอภิเษก
 1. คำสอน
 • แม้พระเยซูเจ้าทรงทราบล่วงหน้าถึงการต่อต้านและผู้ปองร้าย พระองค์ยังคงเดินหน้าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามพระประสงค์ของพระบิดา มากกว่าตามความประสงค์ของตนเอง แม้พระองค์ทรงทำเครื่องหมายอัศจรรย์มากมาย ผู้นำชาวยิวและชาวยิวหลายคนยังไม่เชื่อในพระองค์ อย่างไรก็ตาม มีประชาชนจำนวนมากกลุ่มหนึ่งที่เชื่อในพระองค์ซึ่งมาในวันฉลองได้ถือใบปาล์มออกไปรับเสด็จ ใบปาล์มเป็นการประกาศถึงการต้อนรับกษัตริย์
 • ประชาชนจำนวนมากที่มาในวันฉลองและรับเสด็จพระองค์เยี่ยงกษัตริย์ พวกเขายังคงคาดหวังว่าพระเยซูเจ้า จะเป็นกษัตริย์นักรบเหมือนกษัตริย์ดาวิด เพราะพระองค์เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้า อีกทั้งยังสามารถทำเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีประกาศกคนใดทำได้เหมือนพระองค์ พวกเขาปรารถนาให้พระเยซูเจ้าซึ่งพวกเขาเชิดชูเป็นกษัตริย์ได้ช่วยพวกเขาให้เป็นอิสระจากการปกครองของชาวโรมัน พวกเขาต่างจัดขบวนถือใบลานเป็นเครื่องหมายราวกับว่ากำลังฉลองชัยชนะที่เพิ่งได้รับ หรือเป็นการแสดงเสียงสนับสนุนพระเยซูเจ้าเยี่ยงกษัตริย์  ที่จะปลดปล่อยให้พวกเขาเป็นอิสระจากชาวโรมัน
 • คำ “โฮซันนา” เป็นภาษาอาราเมอิก เมื่อใช้เป็นคำอุทาน หมายถึง ไชโย ส่วนคำ “กษัตริย์แห่งอิสราเอล” หมายถึง พระเมสสิยาห์เสียงป่าวร้องเป็นการสะท้อนว่าพวกเขายังมีความคิดเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ตามประสามนุษย์ พวกเขายังไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ ที่จะนำชาวอิสราเอลและผู้ที่ เชื่อในพระองค์ให้มีชัยชนะต่อบาปซึ่งนำสู่ความตาย ความตายนิรันดรจะถูกทำลายอาศัยการบูชาไถ่กู้ของ พระ คริสตเจ้าเพียงครั้งเดียวและมีผลตลอดไป
 • สิ่งที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ทั้งหมดสำเร็จในภารกิจของพระเยซูเจ้า แม้แต่การที่กษัตริย์ประทับบนหลังลูกลาก็ถูกกล่าวไว้ล่วงหน้า เป็นการประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สัญญาไว้ล่วงหน้าตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของพวกเขา พระสัญญาเป็นจริงผ่านทางพระเยซูเจ้า

คำถาม

 • “พระเมสสิยาห์” ตามความคิดความเข้าใจของชาวยิวกับพระเยซูเจ้าแตกต่างกันอย่างไร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองตามฐานะของตนด้วยการเคารพให้เกียรติผู้อื่น

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์