ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
ผู้นำชาวยิวตกลงที่จะประหารพระเยซูเจ้า
วันฉลองปัสกาใกล้เข้ามา
(ยน
. 11:45-57)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนให้ผู้เรียนปรบมือ เมื่อได้ยินสิ่งที่เป็นความจริง เช่น นกมีขา ให้ปรบมือ แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เป็นความจริง เช่นบอกว่าหมามีปีก ไม่ต้องปรบมือ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สอนควรเตรียมคำให้พร้อมสำหรับกิจกรรมนี้
 1. วิเคราะห์
 • เหตุใดเธอจึงสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้
 1. คำสอน
 • มีคน 2 กลุ่มที่เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์จากพระเยซูเจ้า กลุ่มหนึ่งมีความเชื่อ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งไม่เข้าใจถึงการกระทำของพระองค์ที่ต้องการช่วยพวกเขาให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาป ที่จะทำให้ชนชาติอยู่ดีมีสุขมากกว่าการเป็นอิสระจากการปกครองของชาวโรมัน ต่อมาจะเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้ว ชาวยิวก่อกบฏจนถูกชาวโรมันทำลายพระวิหารอย่างราบคาบ ชาวยิวกระจัดกระจายกันไป สิ้นแผ่นดิน สิ้นชาติ นี่คือหายนะที่จะเกิดขึ้นในภายหลังจากการไม่เข้าใจพระวาจา
 • “ถ้าคนคนเดียวจะตายเพื่อประชาชน จะเป็นประโยชน์มากกว่าชนทั้งชาติจะต้องพินาศไป” นี่เป็นคำกล่าวของ คายาฟาส มหาสมณะในปีนั้น เราจะเข้าใจมากกว่านั้น คือพระเยซูเจ้าจะตายเพื่อประชาชนและช่วยให้ชนทั้งชาติให้รอดพ้นไปสวรรค์ รวมถึงบรรดาประชาชาติในโลกที่จะเชื่อในพระองค์ด้วย เพื่อรวบรวมบรรดาบุตรของ    พระเจ้าที่กระจัดกระจายอยู่อันเนื่องมาจากบาป ให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีนายชุมพาบาลเป็นผู้เดียว คือ พระคริสตเจ้าและมีแกะเพียงฝูงเดียว ร่วมความเชื่อเดียวกัน
 • มนุษย์คิดไม่เหมือนกับที่พระเจ้าทรงดำริ มนุษย์คิดเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แค่เอาตัวรอดในโลกนี้เท่านั้น แต่พระเจ้ามองถึงความรอดพ้นตลอดนิรันดรเมื่อมนุษย์กลับไปเป็นดินเหมือนแรกเริ่มที่พระองค์ทรงสร้างพวกเขา สิ่งหนึ่งที่จะนำพวกเขาก้าวผ่านความตายสู่ชีวิตนิรันดร คือ น้ำและพระจิตเจ้าซึ่งผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าจะได้รับ พระจิตเจ้าจะสอนความจริงที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร
 • ปัสกาของชาวยิวใกล้เข้ามา เป็นการเตรียมปัสกาซึ่งต้องใช้ลูกแกะหรือลูกแพะที่ไร้ตำหนิ เวลาของพระเยซูเจ้าใกล้มาถึงแล้วเช่นกันที่พระองค์ผู้เป็นลูกแกะของพระเจ้าที่ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้เป็นพยานจะต้องตายเป็นเครื่องบูชาที่พอพระทัยพระเจ้า แทนลูกแกะในพันธสัญญาเดิมที่จะต้องถวายอยู่เสมอ พระองค์ทรงถวายองค์เป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวและมีผลตลอดไป

คำถาม

 • อะไรเป็นสาเหตุที่ผู้นำชาวยิวตกลงที่จะประหารพระเยซูเจ้า
 1. ข้อปฏิบัติ
 • มองเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์จากชีวิตประจำวัน เช่น การทำงานของร่างกาย ผู้คนที่พบ และธรรมชาติ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์