ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
การกลับคืนชีพของลาซารัส
(ยน
. 11:1-44)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งคำถามว่าเมื่อผู้เรียนเกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ความเครียดจากการเรียน ถูกเพื่อนแกล้งและขู่เอาเงิน เรียนไม่ทันเพื่อน ไม่กล้าในการพูดหน้าชั้น เป็นต้น ใครเป็นคนแรกที่ผู้เรียนต้องการพูดคุยปรึกษา
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไร หากคนอื่นมีปัญหาและคิดถึงเราเป็นคนแรกเพื่อต้องการพูดคุยปรับทุกข์
 1. คำสอน
 • เมื่อเกิดความทุกข์และต้องการความช่วยเหลือ เป็นพระเยซูเจ้าที่เราคิดถึงเป็นคนแรกหรือไม่ เหมือนที่ครอบครัวของมารีย์และมารธาได้กระทำ ผลคือพี่ชายของพวกเขาได้รับชีวิตใหม่กลับคืนมา
 • “ความตายของลาซารัสทำให้พระบุตรของพระเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์” โรคที่ทำให้ร่างกายในโลกนี้สิ้นสุดลงกลับทำให้ผู้มีความเชื่อได้รับร่างกายใหม่ คือ ชีวิตนิรันดรในสวรรค์ ความตายของลาซารัสทำให้หลายคน มีความเชื่อเพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเห็นมา และจะได้เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จากการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า เพราะทรงเป็น “ผู้เป็น” ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกับพระบิดาตั้งแต่กาลเวลาตามความเชื่อที่ได้ยืนยันในพิธีบูชาขอบพระคุณ
 • พระเยซูเจ้าทรงรักครอบครัวของมารธา มารีย์ และลาซารัสมาก จนกระทั่งทรงหลั่งน้ำตาเพราะที่นั่นพระองค์ได้รับการต้อนรับเสมือนบ้านของพระองค์เอง ครอบครัวใดอยากเป็นครอบครัวที่พระองค์มาหาและรัก ให้สมาชิกในครอบครัวต้อนรับพระองค์ด้วยการคุ้นเคยกับพระวาจาที่ทรงตรัสเสมอ
 • ความหมายของความรักแท้อยู่ที่ชีวิตของพระเยซูเจ้า แม้เสี่ยงต่อความตาย พระองค์ยังเสด็จไปยังเบธานีซึ่งใกล้กับกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์เพิ่งรอดตายจากการที่ชาวยิวเอาหินขว้าง พระองค์ทรงรักผู้ที่เป็นของพระองค์ ทรงกล่าวว่าความตายในโลกนี้ไม่น่ากลัวเท่ากับความตายฝ่ายจิตวิญญาณ คือ ผู้ที่เดินในเวลากลางคืน     เปรียบกับผู้ที่ดำเนินชีวิตในบาป ซึ่งจะพบกับชีวิตใหม่ได้ก็ต้องผ่านทางพระองค์เท่านั้น
 • โทมัสเป็นตัวแทนของบรรดาศิษย์หรือพวกเราในปัจจุบันนี้ กล่าวว่า “พวกเราจงไปตายพร้อมกับพระองค์เถิด” ไม่ได้เพียงความตายฝ่ายร่างกายในโลกนี้ แต่เป็นการตายต่อน้ำใจของตนเอง และให้พระประสงค์นำทางชีวิตเสมอ เพราะผ่านทางกางเขนจะพบกับแสงสว่างแห่งพระสิริรุ่งโรจน์

คำถาม

 • จากเรื่องครอบครัวของลาซารัสนี้ ให้บทสอนอะไรเป็นพิเศษแก่ครอบครัวของเรา
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ปลูกฝังให้ทุกคนในครอบครัวใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้าด้วยการอ่านพระวาจาและหมั่นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์