ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงอ้างว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้า
และเสด็จไปพำนักอยู่อีกฝากหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดน
(ยน
. 10:22-42)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียนคุณสมบัติทั้งด้านร่างกายและบุคลิกนิสัยใจคอ 3 อย่างของเพื่อน 1 คน จากนั้นผู้สอนขออาสาสมัคร หรือเลือกผู้เรียนบางคนให้อ่านสิ่งที่ตนเขียน และให้ผู้เรียนในห้องเดาว่าเป็นใคร
 1. วิเคราะห์
 • คุณสมบัติทางด้านร่างกาย กับคุณสมบัติทางด้านบุคลิก นิสัยใจคอ สิ่งไหนที่ทำให้เรารู้จักบุคคลได้ง่ายกว่ากัน
 • เธอรู้จักเพื่อนมากน้อยเพียงใด และรู้จักจริงแค่ไหน
 1. คำสอน
 • ทั้ง ๆ ที่เสี่ยงต่อชีวิต พระเยซูเจ้าได้ทรงเปิดเผยพระองค์อย่างกล้าหาญ ว่าทรงเป็นพระเมสสิยาห์หรือ พระคริสตเจ้าที่ชาวยิวรอคอยตามพระสัญญา ทรงประกาศในพระวิหารเพื่อยืนยันถึงการเป็นบุตรของพระบิดา
 • แม้พระเยซูเจ้าจะตอบความอยากรู้อยากเห็นของชาวยิวแล้วว่าทรงเป็นพระคริสตเจ้า แต่แทนที่ชาวยิวจะเชื่อ อย่างน้อยในกิจการที่พระองค์ทรงกระทำดี และยกการกระทำทุกครั้งนั้นเพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้า พวกเขากลับกล่าวหาว่าพระองค์ทรงดูหมิ่นพระเจ้าด้วยการตั้งตนเป็นพระเจ้า
 • พระเยซูเจ้าปรารถนาให้ชาวยิวรู้จักพระองค์ผ่านทางคำสอนและการกระทำของพระองค์ ซึ่งตรงกับคำทำนายของบรรดาประกาศกมากมายที่กล่าวถึงยุคของพระเมสสิยาห์ที่สำเร็จในพระองค์ แต่ชาวยิวกลับมองไม่เห็น และมุ่งประเด็นเพียงการตั้งตนเป็นพระเจ้าของพระเยซูเจ้าเท่านั้น ความจริงพระเยซูเจ้าสามารถแสดงเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้า แต่พระองค์กลับใช้วิธีการตามธรรมชาติมนุษย์ เพราะเครื่องหมายอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการกลับคืนพระชนมชีพ
 • แกะของพระเยซูเจ้าย่อมฟังเสียงของพระองค์ คือ ผู้ที่ฟังคำสอนของพระองค์และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิต พวกเขาเป็นผู้ที่พระองค์รู้จัก และให้ชีวิตนิรันดรแก่ผู้ที่เชื่อและติดตามพระองค์ ไม่มีใครแย่งชิงผู้มีความเชื่อไปจากพระบิดาได้เลย เขาพรากได้แต่ร่างกาย แต่ไม่สามารถพรากจิตวิญญาณของผู้มีความเชื่อจากพระเจ้าได้

คำถาม

 • ผลจากการเป็นแกะที่ฟังเสียงของพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงที่ดีคืออะไร
 • เหตุใดชาวยิวจึงจะขว้างหินใส่พระเยซูเจ้า
 • พระเยซูเจ้าทรงมีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างไร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้เราหมั่นอ่านพระวาจาอย่างน้อยวันละ 5 นาที เพื่อฟังเสียงและเชื่อฟังพระเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์