ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
ผู้เลี้ยงแกะที่ดี
(ยน.
10:1-21)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนให้ผู้เรียนสนทนาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงว่าพวกเขามีสัตว์เลี้ยงอะไรกันบ้าง ชื่ออะไร และมีวิธีดูแลอย่างไร
 1. วิเคราะห์
 • เธอคิดว่าเธอสามารถปกป้องคุ้มครองสัตว์เลี้ยงของเธอได้หรือไม่ หากพวกมันตกอยู่ในอันตราย
 1. คำสอน
 • “ผู้เลี้ยงแกะ” ชาวอิสราเอลคุ้นเคยกับภาพของผู้เลี้ยงแกะ ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง เนินเขา หน้าผาสูงชัน และถิ่นทุรกันดาร อาชีพเลี้ยงแกะจึงเป็นอาชีพที่พบเห็นได้ทั่วไป ผู้เลี้ยงแกะที่เป็นเจ้าของ กับคนที่ไม่ใช่เจ้าของจะแตกต่างกัน รวมถึงผู้ที่เป็นขโมยและโจร เพราะผู้เลี้ยงแกะจะเข้าคอกแกะทางประตู แกะจะรู้จักเสียงของผู้เลี้ยง ตรงกันข้ามกับขโมยและโจร
 • ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าถูกเปรียบเปรยดัง “ผู้เลี้ยงแกะ” พระองค์ทรงปกป้องดูแลฝูงแกะดังบิดาปกป้องบุตร อีกทั้ง เมื่อชาวอิสราเอลนอกลู่นอกทาง พระองค์จะแต่งตั้งให้บุคคลต่าง ๆ มาช่วยเหลือเสมอ ส่วนขโมยและโจรคือผู้ที่อ้างเป็นพระคริสต์ พวกเขาปลุกระดมคนเพื่อจะปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากทาส แต่วิธีการของเขาคือการใช้กำลังความรุนแรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า
 • “เราเป็นประตู ผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้น” เนื่องด้วยคอกแกะประกอบด้วยคอกแกะประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีผู้เปิดปิดประตู แต่ในทุ่งกว้าง จะมีทางเข้าออกทางเดียว และผู้ที่เป็นประตูคอกแกะก็คือผู้เลี้ยงแกะนั่นเอง แกะจะเข้าหรือออกจะต้องผ่านผู้เลี้ยงแกะ ผู้เป็นประตูคอกแกะ พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นประตูคอกแกะ ผู้ที่เข้ามาหาพระองค์ก็จะรอดพ้น เพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระองค์เคยตรัสว่าทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต ไม่มีใครไปหาพระบิดาได้ นอกจากผ่านทางพระองค์ จำเป็นต้องผ่านทางพระองค์ เราจึงไปหาพระบิดาได้
 • “เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี” คุณสมบัติเด่นของผู้เลี้ยงแกะที่เป็นเจ้าของ คือ พวกเขาสามารถสละชีวิตเพื่อฝูงแกะของพวกเขาได้ เนื่องจาก พวกเขาเลี้ยงแกะเพื่อตัดขนแกะ แกะแต่ละตัวจึงอยู่กับผู้เลี้ยงเป็นเวลานาน จนผู้เลี้ยงจำแกะแต่ละตัวได้อย่างดี มีความรักและผูกพันกันจนตายแทนได้ พระเยซูเจ้าทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็น ผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่ยอมสละชีวิตเพื่อแกะของพระองค์ได้ และเพื่อจะเป็นแกะของพระองค์ต้องเข้าทางประตูคอกแกะและจำเสียงของผู้เลี้ยงให้ได้ พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์ดังที่ยอห์นกล่าวแต่เริ่มแรก ผู้ที่ฟังเสียงผู้เลี้ยง คือ ฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติตามจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์  

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นประตูคอกแกะ” หมายถึงอะไร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เชื่อฟังพระเจ้า ผู้เป็นผู้เลี้ยงที่ดีด้วยการหมั่นอ่านและฟังพระวาจา และนำมาปฏิบัติในชีวิตเพื่อชีวิตนิรันดร

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์