ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอด
(ยน
. 9:1-41)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนสนทนา พูดคุยกับผู้เรียนว่า “คนพิการแต่กำเนิดมีสาเหตุมาจากอะไร”
 1. วิเคราะห์
 • ถ้าเธอคิดว่าผู้พิการแต่กำเนิดเป็นผลมาจากบาปกำเนิด ทุกคนมีบาปกำเนิด ทำไมจึงไม่พิการ
 1. คำสอน
 • ชาวยิวมองว่า ผู้พิการ ผู้เป็นโรคร้ายและตายด้วยอุบัติเหตุ เป็นเพราะว่าเขาทำบาป ในวันนี้ เรื่องชายตาบอด แต่กำเนิด ชาวยิวจึงถามพระเยซูเจ้าว่าแท้จริงแล้ว เป็นเพราะตัวชายตาบอดเองหรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาป  พระเยซูเจ้าตรัสว่าไม่มีใครเกี่ยวข้องกับบาป ที่เป็นเช่นนี้และการรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดเพื่อยืนยันว่า     พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระเมสสิยาห์ที่ชาวยิวรอคอย เพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้น        ที่กระทำได้ และพระเยซูเจ้าทรงได้รับฤทธิอำนาจมาจากพระเจ้า
 • คนตาบอดแต่กำเนิดอยู่ในคนประเภทเดียวกับผู้ตกทุกข์ได้ยาก ความจริง พระเยซูเจ้าเสด็จลงมารับสภาพเดียวร่วมกับคนเหล่านี้ ตั้งแต่การบังเกิดอย่างยากจน แม้แต่การเทศน์สอน พระองค์ไม่มีที่พักพิง จะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาด้วยความยากลำบาก ดังนั้น ชายตาบอดเป็นตัวแทนของผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เปิดโอกาสให้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแสดงใจเมตตากรุณา เพื่อให้มนุษย์ร่วมทำกิจการของพระเจ้า เพราะทุกสิ่งที่เราได้กระทำแก่พี่น้อง ผู้ต่ำต้อยเท่ากับได้กระทำต่อพระเยซูเจ้าเอง (เทียบ มธ 25:40) นอกนั้น การทำกิจการของพระเจ้ายังทำให้กิจการดีนี้เป็นแบบอย่างและเกิดการกระทำนี้ในวงกว้างขึ้น
 • “กลางวัน” และ “กลางคืน” ที่พระเยซูเจ้าทรงกล่าว หมายถึง เวลาที่พระองค์ยังอยู่ในโลกเพื่อเป็นแสงสว่าง ส่องโลก แต่เมื่อเวลาแห่งความมืดที่ชั่วร้ายมาถึง พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์จากโลกนี้ชั่วคราว
 • ชายตาบอดแต่กำเนิดที่กลับมองเห็นได้ เป็นพยานถึงผู้ที่รักษาเขาว่าต้องมาจากพระเจ้า คนกลุ่มหนึ่งคือผู้นำศาสนายิวที่ตามืดบอดฝ่ายวิญญาณเสียเอง กลับมองไม่เห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทำว่าเป็นกิจการของพระเจ้า อีกอย่างของตาที่มืดบอดฝ่ายวิญญาณ คือ การถือตามกฎเกณฑ์ที่พวกเขากำหนดเอง ทำให้ธรรมบัญญัติเกิดความผิดเพี้ยน ไม่เป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าที่ตั้งวันสับบาโตเพื่อให้มนุษย์หยุดกิจการต่าง ๆ เพื่อขอบคุณพระเจ้า แต่พระเจ้าไม่เคยห้ามมนุษย์ทำความดีในวันนั้น ผู้นำศาสนาเพียงต้องการชี้ว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะพระองค์ละเมิดวันสับบาโตซึ่งห้ามทำการงาน

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นว่านอกจากชายที่ตาบอดแต่กำเนิด ยังมีใครอีกบ้างที่เป็นคนตาบอด
 • กิจการที่พระเยซูเจ้าทำกระทำโดยการรักษาชายตาบอดแต่กำเนิดแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นใคร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • รวมกลุ่มกับเพื่อน ๆ ควรมีผู้ใหญ่ไปด้วย เพื่อเยี่ยมเยียนผู้พิการ ผู้ยากจนขัดสน ตามความเหมาะสม

เนื้อหาและบทเรียน