ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าและอับราฮัม
(ยน
. 8:31-59)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งคำถาม สนทนาพูดคุยกับผู้เรียนว่า “เพื่อที่จะเป็นศิษย์ที่ประสบความสำเร็จ ควรมีคุณลักษณะใดบ้าง”
 1. วิเคราะห์
 • เธอเป็นศิษย์แบบใด วัดจากผลการเรียนและพฤติกรรม (ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ควรปรับปรุง)
 1. คำสอน
 • ศิษย์ที่แท้จริง คือ ผู้ที่ยึดมั่นในวาจา คำสั่งสอนของอาจารย์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายยึดมั่นในวาจาของเรา ท่านก็เป็นศิษย์ของเราอย่างแท้จริง”
 • หากพูดถึง “อิสรภาพ” อาจหมายถึง สภาวะที่เป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวง สามารถคิด พูดและดำเนินชีวิตได้ด้วยน้ำใจอิสระ เช่น ประเทศที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้น การพ้นจากสภาพทาสที่ชีวิตเป็นของเจ้านาย การพ้นจากระบบ ใด ๆ ที่มาผูกมัด ซึ่งเรามีอิสระที่จะอยู่ในสภาวะนั้นหรือไม่ก็ได้ พระเยซูเจ้าตรัสถึง “อิสระ” ที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณซึ่งสำคัญกว่าอิสระทั้งปวง นั่นคือ อิสระจากบาป
 • พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ความจริง” สิ่งที่พระองค์เทศน์สอนเป็นความจริงที่ทำให้เราเป็นอิสระจากบาปอย่างแท้จริง การเป็นอิสระใด ๆ ไม่เทียบเท่าการเป็นอิสระจากบาป เพราะบาปทำให้มนุษย์แตกแยก ส่วนความจริง ที่พระเยซูเจ้าทรงสอนทำให้มนุษย์เป็นอิสระจากบาปจะนำมนุษย์กลับคืนดีกันอีกครั้ง
 • คนที่ทำบาปจึงเป็นทาสของบาป ส่วนคนที่ทำตามคำสอนของพระเยซูเจ้าก็เป็นบุตรของพระเจ้า ร่วมกับ พระ เยซูเจ้าผู้ดำเนินชีวิตตามความจริงเสมอ
 • ชาวยิวอ้างว่าพวกเขาเป็นบุตรของอับราฮัม แต่พระเยซูเจ้าทรงแย้งว่าถ้าพวกเขาเป็นอย่างที่กล่าวอ้างจริง พวกเขาจะต้องดำเนินชีวิตตามความจริงและไม่ปองร้ายพระองค์ เหมือนที่อับราฮัมเป็นผู้มีความเชื่อเฉพาะ   พระพักตร์ของพระเจ้า แต่บิดาของพวกเขาเป็นปีศาจผู้ล่อลวงมนุษย์ให้พูดเท็จและฆ่าผู้อื่น นี่คือสิ่งที่พวกเขากำลังจะทำกับพระเยซูเจ้าผู้เป็นความจริงของพระเจ้า
 • พระเยซูเจ้าตรัสถึงผลของการปฏิบัติตามพระวาจาแห่งความจริง นอกจากการเป็นบุตรที่เป็นอิสระอย่างแท้ จริงแล้ว ผู้นั้นจะไม่พบความตายเลย หมายถึง ความตายฝ่ายจิตวิญญาณอีกครั้งหนึ่งเมื่อรับการพิพากษา    ครั้งสุดท้าย ว่าดำเนินชีวิตตามพระวาจาแห่งความจริงหรือไม่

คำถาม

 • จงนิยามคุณลักษณะของผู้ที่เป็นศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า
 • พระเยซูเจ้าทรงกล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดาอย่างไรบ้าง
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ประเมินผลตนเองว่าได้อ่านพระวาจาและนำไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และหาข้อตั้งใจ

เนื้อหาและบทเรียน