ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
ประชาชนถกเถียงกันเรื่องต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์
พระเยซูทรงทำนายว่าจะทรงจากไป
พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทานน้ำที่ให้ชีวิต
(ยน.
7:25-53)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนนำผู้เรียนให้เขียน “แผนภูมิลำดับครอบครัว” ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อ อาจระบุเพียงปู่ย่าตายาย ฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ มีพี่น้องร่วมกันกี่คน พ่อแม่ของผู้เรียนเป็นคนที่เท่าไร หรืออาจแค่พูดคุยซักถาม
 1. วิเคราะห์
 • การรู้ต้นกำเนิดของครอบครัวมีความสำคัญกับท่านอย่างไร
 1. คำสอน
 • ประชาชนชาวยิวโต้เถียงกันเรื่องต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์ พวกเขาพอมีเข้าใจต่าง ๆ นานาถึงต้นกำเนิดของพระเมสสิยาห์ซึ่งเกิดที่เบธเลเฮม จากราชวงค์ของกษัตริย์ดาวิด แต่ในสายตาของพวกเขา พระเยซูเจ้าเป็นเพียงลูกช่างไม้จากเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี พวกเขาไม่รู้จักพระองค์ดีพอ
 • พระเยซูเจ้าทรงประกาศชัดเจนว่าพระเจ้า พระบิดาทรงส่งพระองค์มาและจะกลับไปหาพระองค์ผู้ทรงส่งพระองค์มา แต่ชาวยิวไม่เข้าใจว่าพระองค์จะไปไหน ทำไมจึงหาพระองค์ไม่พบ
 • เนื่องจากเทศกาลอยู่เพิงประกอบด้วยการอธิษฐานขอฝน ขบวนแห่ไปยังสระสิโลอัมและตาน้ำที่ไหลอยู่จากบ่อแห่กลับไปยังพระวิหารเพื่อใช้ชำระในพิธี พิธีเหล่านี้ระลึกถึงอัศจรรย์เรื่องน้ำที่โมเสสได้เคยกระทำ ด้วยเหตุนี้ พระเยซูเจ้าทรงตรัสสัญญาจะประทานน้ำที่ให้ชีวิต อีกทั้งเชื้อเชิญให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ดื่มน้ำนี้ ซึ่งหลังจากทรงกลับคืนพระชนมชีพ รับพระสิริรุ่นโรจน์ พระองค์จะประทานพระจิตเจ้าซึ่งผู้เชื่อในพระองค์จะได้รับ พระเยซูเจ้าทรงเป็นโมเสสใหม่ที่ประทานน้ำที่ให้ชีวิตนิรันดร
 • เนื่องจากชาวยิวมีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ท่ามกลางผู้นำทางศาสนายิวที่พยายามชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าไม่ใช่พระเมสสิยาห์และลดความน่าเชื่อถือพระองค์ ด้วยเหตุนี้ หลายคนจึงยังหวั่นเกรงที่จะจับกุมพระองค์ เพราะคาดเดาไม่ถูกถึงความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้น หากมีผู้สนับสนุนพระเยซูเจ้าเป็นจำนวนมาก และแม้พระองค์จะถูกต่อต้าน หลายคนที่ฟังพระองค์ก็รู้สึกประทับใจ รวมถึงชาวฟาริสีบางคน หรือแม้แต่นิโคเดมัสชาวฟาริสีที่เคยสนทนากับพระเยซูเจ้า

คำถาม

 • ทำไมผู้นำศาสนายิวจึงพยายามฆ่าพระเยซูเจ้า
 • พระเยซูเจ้าเสด็จมาจากไหน และใครเป็นผู้ส่งพระเยซูเจ้ามาในโลก
 • อะไรคือผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้าจะได้รับ
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอด้วยคำภาวนาจากใจว่า “ฉันมาจากพระเจ้าและมีชีวิตเพื่อพระองค์”

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์