ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมฉลอง
(ยน.
7:1-24)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนนำกิจกรรม “คุณครูสั่งให้” ถ้าได้ยินคำว่าคุณครูสั่งให้จึงทำตาม หากยังไม่ได้ยินคำว่าคุณครูสั่ง…ให้อยู่เฉย ๆ เช่น ถ้าคุณครูสั่งให้ยกมือ ผู้เรียนทั้งหมดยกมือ แต่ถ้าสั่งต่อไปว่าเอามือลง ผู้เรียนก็ยังคงต้องยกมือต่อไปเพราะยังไม่มีคำว่าคุณครูสั่งว่า เป็นต้น
 1. วิเคราะห์
 • เธอได้ฝึกฝนทักษะในด้านใดบ้าง
 1. คำสอน
 • พระเยซูเจ้าทรงกระทำตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น คำว่า “เวลาของเรายังมาไม่ถึง” เป็นคำหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงยกมาพูด เวลาของพระองค์คือ เวลาที่จะทำให้แผนการแห่งการไถ่โทษบาปมนุษย์ด้วยความตายบนไม้กางเขนสำเร็จไปตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มา เนื่องจากพระองค์ถูกบรรดาพี่น้องของพระองค์เชื้อเชิญให้ไปแคว้นยูเดีย เพื่อแสดงพระองค์ให้ชัดเจนไปเลยว่าทรงเป็นผู้ใด แต่พระองค์ยังไม่เสด็จไปและกล่าวว่า “เวลาของเรายังมาไม่ถึง” เพราะผู้ที่พยายามฆ่าพระองค์อยู่ที่แคว้นยูเดีย และยังทรงมีภารกิจที่ต้องกระทำ
 • แม้แต่บรรดาพี่น้องของพระองค์ก็ไม่เชื่อในพระองค์และพยายามให้พระองค์แสดงความยิ่งใหญ่ แต่พระเยซูเจ้าไม่กระทำตามคำเรียกร้องของใคร นอกจากกระทำทุกสิ่งตามเวลาที่พระบิดาทรงกำหนดไว้
 • ผู้นำศาสนาและชาวยิวประหลาดใจว่า พระเยซูเจ้าไปร่ำเรียนจากโรงเรียนสอนศาสนาใดจึงรู้พระคัมภีร์และสามารถเทศน์สอน ทั้งนี้เพราะพวกเขารู้จักต้นกำเนิดของพระองค์ แท้จริง พระบิดาเป็นผู้ที่สอนให้พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนและชาวยิวไม่รู้ต้นกำเนิดที่แท้จริงของพระองค์ว่ามาจากพระบิดาผู้ส่งพระองค์มาในโลกเพื่อให้พวกเขากลับใจและเชื่อในข่าวดี เป็นอาดัมเอวาใหม่ที่เชื่อฟังพระเจ้า
 • การยกตนเสมอพระเจ้ายิ่งทำให้พระเยซูเจ้าตกในสถานการณ์อันตราย พระองค์ยังตำหนิพวกเขาว่าแม้แต่ธรรมบัญญัติของโมเสสยังไม่ปฏิบัติตาม จะเข้าใจสิ่งที่พระองค์เทศน์สอนในเรื่องวันสับบาโตได้อย่างไร เพราะชาวยิวเข้าใจพระคัมภีร์เพียงผิวเผิน เน้นเพียงเรื่องเล็กน้อยและเพิกเฉยกับแก่นสำคัญของวันสับบาโต และพวกเขายังคงยืนยันว่าการที่พระเยซูเจ้าเคยรักษาคนในวันสับบาโตเป็นสิ่งที่ผิด

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพื่อกระทำภารกิจใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ผู้เรียนเลือกพระวาจาสัก 1 ประโยค นำไปปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์