ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมที่เมืองคาเปอรนาอุม
เปโตรประกาศความเชื่อ
(ยน
6:22-71)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนเตรียมคำเพื่อให้นักเรียนตอบว่าคำนั้นเป็นอาหารฝ่ายกายหรืออาหารฝ่ายจิตใจ อาหารฝ่ายกาย เช่น ข้าว ผัดกระเพรา ราดหน้า ผัดซีอิ้ว ผัดไท ส้มตำ ส้มตำไก่ย่าง เป็นต้น อาหารฝ่ายจิต เช่น ศีลมหาสนิท พระวาจา  การอ่านหนังสือพระคัมภีร์ การสวดภาวนา การสวดทำวัตร การสวดสายประคำ งานเมตตาจิต ศีลศักดิ์สิทธิ์  พิธีบูชาขอบพระคุณ การทำพลีกรรม เป็นต้น หรือผู้สอนอาจให้ผู้เรียนช่วยกันระดมความคิดว่าอะไรเป็นอาหารฝ่ายกาย อะไรเป็นอาหารฝ่ายจิตก็ได้
 1. วิเคราะห์
 • ท่านคิดว่าอาหารฝ่ายกายและอาหารฝ่ายจิตแตกต่างกันอย่างไร
 1. คำสอน
 • พระเจ้าประทานมานนาแก่ประชากรเพื่อมีชีวิตฝ่ายกายเท่านั้น แต่พระประสงค์ที่แท้จริงคือเพื่อให้พวกเขามีความเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาในโลก พระเยซูเจ้าทรงเป็นมานนาใหม่ เป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ผู้ที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดรและกลับคืนชีพ คือหลักประกันที่มั่นคงที่สุด
 • ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร ชาวยิวรู้สึกสะดุดและไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นปังจากสวรรค์และเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนื่องจากพวกเขารู้จักญาติครอบครัวของพระองค์อย่างดี
 • การกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระบุตร คือ การมีความเชื่อในพระบุตร ผู้มีความเชื่อ จะฟังและปฏิบัติตามสิ่งที่พระบุตรได้เผยแสดงจากพระบิดา พระบุตรดำเนินชีวิตผ่านทางผู้มีความเชื่อนั้น พระบิดาและพระบุตรจะเป็นหนึ่งเดียวกับผู้มีความเชื่อและประทานชีวิตนิรันดรแก่เขา
 • พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์ วาจาที่พระเยซูเจ้าตรัส ให้ชีวิต เพราะมาจากพระจิตเจ้า ทรงยืนยันอีกเรื่องหนึ่ง คือการตรัสล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนมชีพและเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์เอง
 • พระเยซูเจ้าทรงทราบว่า การเผยแสดงพระองค์เองว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า หลายคนจะไม่ยอมรับและจะมีอันตรายถึงชีวิต เพราะเท่ากับว่าพระองค์ทรงยกตนเทียบเท่าพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ ศิษย์หลายคนเปลี่ยนใจ ไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป คริสตชนหลายคนละทิ้งความเชื่อและทำตามวิถีทางของตนเอง ซึ่งสบายกว่าและไม่มีกฏเกณฑ์ แท้จริง พวกเขาเองตั้งตนเป็นพระเจ้าผู้กำหนดกฏเกณฑ์เสียเอง แต่พวกเขาหลอกตัวเองและไม่สามารถนำตนเองไปสู่ความรอดพ้นได้ หากไม่เชื่อในพระเยซูเจ้า

คำถาม

 • ใครเป็นปังทรงชีวิตที่มาจากสวรรค์
 • การกินเนื้อและดื่มโลหิตของพระเยซูเจ้าหมายถึงอะไร
 1. ข้อปฏิบัติ
  ให้เราแสดงความเชื่อในภาคปฏิบัติร่วมกันชุมชนคริสตชน ด้วยการหมั่นแก้บาปรับศีลเป็นประจำ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์