ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง
และทรงพระดำเนินบนน้ำ
(ยน
6:1-21)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนแจ้งแก่ผู้เรียนล่วงหน้าให้นำขนมมาคนละ 1 อย่างโดยไม่กำหนดราคา เริ่มกิจกรรมด้วยการให้ผู้เรียนนำขนมมาเป็นกองกลางและแบ่งปันแก่เพื่อน ๆ ทุกคน ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรในการแบ่งปันขนมแก่เพื่อน ๆ โดยเฉพาะเมื่อท่านได้นำขนมที่มีราคามากกว่า
 • เธอคิดว่ากิจกรรมนี้ให้คุณค่าทางด้านฝ่ายกายและจิตใจอย่างไร
 1. คำสอน
 • การให้ภาพการฉลองปัสกา และการทวีขนมปังและปลา ทำให้คิดถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ผ่านทางโมเสส แต่ครั้งนี้ พระเยซูเจ้าคือโมเสสใหม่ที่ปลดปล่อยประชากรจากการเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายนิรันดร แม้ชาวยิวซึ่งยังไม่รู้ว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ พวกเขายังรอคอยให้ใครมาช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสของชาวโรมัน และคิดว่าพระเยซูเจ้านี่แหละจะช่วยพวกเขาให้รอดได้
 • พระเยซูเจ้าเองทรงเป็นปังทรงชีวิตที่ให้ชีวิตนิรันดร อาศัยพระกายและพระโลหิตที่หลั่งออกเพื่ออภัยบาปแก่มนุษยชาติ ขนมปังที่พระเจ้าประทานให้แก่ประชากรในพันธสัญญาเดิมแค่อิ่มท้อง แค่เอาตัวรอดฝ่ายกาย แต่ขนมปังที่พระเจ้าประทานให้ในพันธสัญญาใหม่ช่วยเราให้เอาตัวรอดฝ่ายวิญญาณ
 • พระเยซูเจ้าทรงต้องการสอนศิษย์ของพระองค์จากเหตุการณ์นี้ด้วย ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า ฟิลิปเห็นว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ขณะที่อันดรูว์กระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ขึ้นมาบ้างด้วยการพาเด็กคนหนึ่งที่มีขนมปังบาร์เลย์และปลาอันน้อยนิดมาหาพระเยซูเจ้า แม้สิ่งเล็กน้อยที่ถวายแด่พระเจ้าด้วยความเชื่อพระองค์จะทรงเติมเต็มจนล้นเสียด้วยซ้ำ เราต้องการแค่อิ่มท้อง หรืออิ่มใจจากพระเยซูเจ้าผู้เป็นปังทรงชีวิต
 • ทะเลเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย การที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินบนทะเลเป็นการประกาศว่าพระเยซูเจ้าเป็นใครสืบเนื่องจากการทวีขนมปัง ทรงเป็นพระบุตรเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ผู้ชนะความชั่วร้าย

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปังเลี้ยงคนห้าพันคนทำให้เราคิดถึงศีลศักดิ์สิทธิ์ประการใด
 • ใครบ้างเป็นผู้ที่มีบทบาทในการทำให้เกิดเครื่องหมายอัศจรรย์การทวีขนมปังในครั้งนี้
 1. ข้อปฏิบัติ
 • มอบหมายให้รู้จักแบ่งปันแก่บุคคลรอบข้างที่มีความจำเป็นด้านร่างกาย คำภาวนา และพระวาจา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์