ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
ชาวยิวเริ่มต่อต้านพระเยซูเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยที่สระเบเธสดา
(ยน
5:1-47)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนตั้งประเด็นว่า ผู้เรียนมีสิ่งที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่ของตนอย่างไรบ้าง ทั้งด้านร่างกาย รูปร่าง หน้าตา และพฤติกรรม นิสัยใจคอ เน้นนำเสนอในด้านดีเป็นหลัก และสุ่มถามอย่างระมัดระวัง
 1. วิเคราะห์
 • ท่านรู้สึกอย่างไรที่ท่านมีความคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของท่าน
 1. คำสอน
 • ที่กรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูเจ้าเริ่มเปิดเผยว่าพระองค์เป็นใคร โดยทรงเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดา พระองค์ยังยืนยันอีกว่าทุกสิ่งที่พระองค์กระทำเฉพาะสิ่งที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทำ พระองค์ไม่ได้กล่าวถึงความคล้ายคลึงด้านกายภาพ แต่ทรงคล้ายคลึงกับพระบิดาในการกระทำเหมือนลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พระองค์เปิดเผยทำให้ชาวยิวไม่พอใจและพยายามจะฆ่าพระองค์ที่ตั้งตนเสมอพระเจ้าและละเมิดวันสะบาโตที่มีกฏเกณฑ์ห้ามกระทำกิจการบางอย่างซึ่งชาวยิวถือว่าสำคัญ
 • อีกสิ่งหนึ่งที่พระเยซูเจ้าเปิดเผยนอกจากการเป็นพระบุตรของพระองค์แล้ว คือ การยืนยันว่าพระบิดาทรงทำให้ผู้ตายกลับคืนชีวิต พระบุตรก็ประทานชีวิตให้แก่ผู้ที่พอพระทัยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่ฟังพระวาจา มีความเชื่อในพระบิดา ผู้ทรงส่งพระบุตรมาในโลก และกระทำความดีก็ย่อมมีชีวิตนิรันดร
 • ในวันพิพากษา พระสุรเสียงของพระบุตรพระเจ้าจะปลุกทุกคนให้กลับคืนชีพ ผู้ที่ได้ทำความดีจะกลับคืนชีวิตมารับชีวิตนิรันดร ส่วนผู้ที่ทำความชั่ว ก็จะกลับคืนชีวิตมารับโทษทัณฑ์
 • พระบิดาทรงส่งพระบุตร เป็นพยานยืนยันถึงพระองค์ และมอบหมายให้พระบุตรกระทำจนสำเร็จ นั่นคือ ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็เชื่อในพระบิดา และกระทำความดีตามความเชื่อจะมีชีวิตนิรันดร
 • แม้พระบุตรไม่ต้องการคำยืนยันจากมนุษย์ เพราะพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นพยานยืนยันถึงพระบุตรผู้ซึ่งพระบิดาสัญญาจะส่งมาในโลกเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นไปรับชีวิตนิรันดรอีกครั้งเหมือนตั้งแต่แรกสร้างโลก บรรพบุรุษชาวยิว บรรดาประกาศก และยอห์นผู้ทำพิธีล้างยังได้ยืนยันถึงพระบุตร หลังจากที่พระเจ้าได้ตรัสหลายครั้งและด้วยวิธีต่าง ๆ ทางประกาศกทั้งหลาย ในวาระสุดท้ายพระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตร (เทียบ ฮบ 1:1-2)

คำถาม

 • ใครบ้างเป็นพยานยืนยันว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า และใครเป็นพยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เลือกพระวาจาสัก 1 ประโยคสั้น ๆ ที่ท่านตั้งใจจะปฏิบัติตามดังเช่นบุตรที่เชื่อฟังบิดามารดา

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์