ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าในแคว้นกาลิลี
เครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งที่สองที่หมู่บ้านคานา
(ยน
4:43-54)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนเตรียมประโยคสั้น ๆ แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความเหมาะสม กลุ่มหนึ่งไม่ควรเกิน 10 คน ให้คนแรกจดจำประโยคและบอกต่อเบา ๆ แก่คนถัดไปจนถึงคนสุดท้ายของกลุ่ม โดยให้คนสุดท้ายบันทึกลงในกระดาษเพื่อรับฟังเฉลยคำตอบว่ากลุ่มใดสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องทุกคำ
 1. วิเคราะห์
 • ท่านคิดว่าตัวท่านเป็นเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประโยคที่ถูกต้องหรือไม่ สุ่มถามคนแรก ๆ กลาง ๆ หรือท้าย ๆ
 1. คำสอน
 • “ความเชื่อ” เป็นสิ่งที่ผู้นิพนธ์เรียกร้องจากผู้ฟังและผู้อ่านพระวาจา ซึ่งได้เป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร ผู้อ่านจะค่อย ๆ เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์ ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ม
 • ความเชื่อของสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความเชื่อ เป็นบทสอนว่าหน้าที่ในการถ่ายทอดและการประกาศความเชื่อเริ่มต้นจากสมาชิกในครอบครัวของเราก่อน
 • ในตอนต้นพระวรสารนักบุญยอห์นกล่าวถึงพระวจนาถต์เสด็จมาในโลก ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างผ่านทางพระองค์ แต่ประชากรของพระองค์ไม่ยอมรับพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์ ผู้ใดที่ต้อนรับ ยอมรับ และเชื่อในพระองค์จะได้รับชีวิตนิรันดร นี่คือเป้าหมายที่ผู้นิพนธ์พระวรสารนักบุญยอห์นปรารถนา คือ การเป็นพยานเพื่อให้ทุกคนเชื่อและรับชีวิตนิรันดรผ่านทางพระเยซูเจ้า
 • ที่หมู่บ้านคานา พระเยซูเจ้ากระทำเครื่องหมายอัศจรรย์เป็นครั้งแรก เคยทรงเปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าองุ่น      เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้ง พระองค์ทรงรักษาบุตรชายของข้าราชการซึ่งใกล้จะสิ้นชีวิตให้พ้นอันตราย กลับมีชีวิตอีกครั้ง ตอกย้ำความคิดของผู้นิพนธ์พระวรสารว่า “ชีวิตอยู่ในพระองค์ และชีวิตเป็นแสงสว่างสำหรับมนุษย์” (ยน 1:4) พระเยซูเจ้าเองเป็นพระวาจาทรงชีวิตที่พระบิดาทรงส่งมาในโลก เป็นพระวาจา       ที่สร้างโลก สรรพสิ่ง และมนุษย์ ดังนั้น ผู้ที่เชื่อในพระวาจาจึงเป็นผู้มีชีวิต โดยจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์เมื่อ    พระเยซูเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

คำถาม

 • พระเยซูเจ้ารักษาบุตรชายของข้าราชการซึ่งใกล้จะสิ้นชีวิตอย่างไร
 • ข้าราชการกระทำสิ่งใด บุตรชายของเขาซึ่งใกล้จะสิ้นชีวิตจึงกลับเป็นปกติอีกครั้ง
 • เมื่อบุตรชายของข้าราชการกลับเป็นปกติอีกครั้ง เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับครอบครัวของเขา
 1. ข้อปฏิบัติ
 • แบ่งปันแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวเมื่อท่านได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม และให้กำลังใจกันและกันให้มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าเสมอ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์