ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้ากับชาวสะมาเรีย (ยน.
4:1-42)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “มีคนที่เราไม่ชอบไหม” ให้ยกมือ อาจมีคนตอบว่าทั้งมี และไม่มี อาจสุ่มหรือให้แต่ละคนได้ตอบตามเวลาที่เหมาะสมในขั้นวิเคราะห์
 1. วิเคราะห์
 • บอกเหตุผลว่าทำไมจึงไม่ชอบบุคคลบางคนนั้น โดยไม่ต้องระบุชื่อ
 • ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อมีคนที่ไม่ชอบ รวมถึงถามคนที่ไม่มี คนที่ไม่ชอบด้วย
 1. คำสอน
 • โดยปกติ ชาวยิวจะไม่ติดต่อคบค้ากับชาวสะมาเรีย เพราะถือว่าชาวสะมาเรียไม่ใช่ชาวยิวแท้ เนื่องจากเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาวอัสซีเรีย แต่งงาน และนมัสการเทพเจ้าของชาวต่างชาติ ละทิ้งธรรมเนียมยิว พระเยซูเจ้าทรงมาทำลายกำแพงความเกลียดชังระหว่างชาวยิวกับชาวสะมาเรียลง ด้วยการเริ่มเข้าไปหาหญิงชาวสะมาเรียและสนทนากับเธอ พระองค์ไม่ตัดสินลงโทษ แต่มาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจ
 • พระเยซูเจ้าเป็นตัวอย่างของผู้ที่แสดงความรักเมตตาเหนือกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ตั้งขึ้น ตามกฎ ชาวยิวจะไม่ติดต่อกับชาวสะมาเรีย ยิ่งพระเยซูเจ้าผู้ที่ประชาชนถือว่าเป็นรับบี ยิ่งต้องระมัดระวังตัวยิ่งกว่าชาวยิวคนอื่น ๆ แต่พระเยซูเจ้าแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมาช่วยเหลือมนุษย์ที่อ่อนแอแทนที่จะซ้ำเติม
 • บ่อน้ำยาโคบเป็นน้ำที่ดื่มแล้วกระหายอีก ผู้มีความเชื่อรับศีลล้างบาปด้วยน้ำและพระจิตเจ้าซึ่งดับความกระหายฝ่ายจิต นอกนั้น พระองค์ทรงกล่าวถึงอาหารสำหรับพระองค์ คือการทำตามพระประสงค์ของพระพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มา นี่คือน้ำและอาหารทรงชีวิตที่แท้จริงที่ชาวยิวควรแสวงหา
 • พระเยซูเจ้าให้ความคิดใหม่ว่าการนมัสการพระเจ้าไม่จำกัดด้วยสถานที่ เรานมัสการพระเจ้าได้ทุกที่ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าหมด คือ ท่าทีของการนมัสการและรู้จักพระเจ้าที่กำลังมนัสการอย่างแท้จริง เพราะพระเจ้าทรงเป็นจิต ดังนั้น ผู้นมัสการแท้จริงจึงนมัสการพระเจ้าด้วยจิตและความจริง
 • นอกจากการยืนยันจากพระบิดาถึงการเป็นพระบุตรของพระเยซูเจ้าเมื่อทรงรับพิธีล้าง พระเยซูเจ้าเองก็ได้กล่าวถึงพระองค์เองแก่หญิงชาวสะมาเรียตามลำพังว่าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ซึ่งพระเจ้าสัญญาจะประทานแก่ชาวยิว พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยคนบาปให้กลับใจแทนการแสดงความเกลียดชัง แต่ไม่พยายามปรับความเข้าใจ และหาทางฟื้นฟูชีวิตทางศาสนาร่วมกัน เรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

คำถาม

 • มีประเด็นใดบ้างที่พระเยซูเจ้าทรงสอนในเรื่องการพบปะกับชาวสะมาเรีย
 • หญิงชาวสะมาเรียแสดงความคิดเห็นว่าพระเยซูเจ้าคือใคร และพระเยซูเจ้ากล่าวถึงตนเองว่าอย่างไร
 1. ข้อปฏิบัติ     
  อ่านพระวาจาและนำไปเจริญชีวิตจนเกิดผล เพื่อเป็นตัวอย่างของผู้นมัสการพระเจ้าที่แท้จริง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์