ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงเทศน์สอนในแคว้นยูเดีย ยอห์นเป็นพยานครั้งสุดท้าย
(ยน.
3:22-36)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนยกตัวอย่างตำแหน่งต่าง ๆ ในบ้านเมือง และให้ผู้เรียนจัดลำดับตั้งแต่ผู้ที่มีตำแหน่งต่ำที่สุดจนถึงผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด เช่น อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี เป็นต้น หรืออาจยกตัวอย่างอื่น ๆ ตามที่ผู้สอนเห็นว่าเหมาะสม
 1. วิเคราะห์
 • ผู้เรียนคิดว่าผู้ที่มีตำแหน่งต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่แทนประชาชน จะตามมาด้วยหน้าที่อะไรบ้าง
 1. คำสอน
 • ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง หรือยอห์นบัปติสต์ ยืนยันถึงตนเองว่าท่านมาในฐานะเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ ดังนั้น เมื่อผู้ที่ท่านยอห์นเป็นพยานได้เสด็จมาแล้ว ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ท่านไม่เคยให้ความสำคัญกับตนเอง แต่ได้กล่าวอย่างชัดเจนตลอดเวลาว่าใครเป็นตัวจริง เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาจะส่งมากอบกู้ชาวอิสราเอลให้รอดพ้นตามพระสัญญา เป็นความรอดพ้นจากบาป
 • ยอห์นทำพิธีล้างด้วยน้ำซึ่งเป็นการเตรียมรับเสด็จพระบุตรของพระเจ้าด้วยการกลับใจ เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตตามประสาโลก ท่านเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งมาภายหลังท่าน แต่เป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าจะทำพิธีล้างด้วยน้ำและพระจิตเจ้า พระเจ้า พระบิดาทรงเป็นพยานยืนยันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยพระองค์เองเมื่อทรงรับพิธีล้างว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรสุดที่รักแต่เพียงพระองค์เดียว
 • ยอห์นให้ภาพถึงการมาของพระอาณาจักรเปรียบกับงานมงคลสมรส ซึ่งพระเยซูคริสต์ ผู้มาจากสวรรค์ฐานะเจ้าบ่าวมาพบกับเจ้าสาว คือ ประชากรอิสราเอล ประชากรเลือกสรร และรวมถึงทุกคนที่จะรับความเชื่อในเวลาต่อมา
 • ยอห์นกล่าวยืนยันว่าผู้ที่มาจากสวรรค์เบื้องบน คือ พระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระบุตรที่พระเจ้าทรงส่งมาประกาศพระวาจาและได้รับพระจิตเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม

คำถาม

 • ยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าว่าอย่างไร
 • จากคำพูดของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง ท่านคิดว่ายอห์นเป็นคนอย่างไร
 • เจ้าบ่าว เจ้าสาว เปรียบได้กับใคร
 • อะไรเป็นเงื่อนไขสำคัญในการมีชีวิตนิรันดร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้ผู้เรียนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในห้องเรียน หรือที่ได้รับจากคุณครูอย่างดี ตั้งใจ เป็นพิเศษในช่วงวันเวลาเหล่านี้ และให้ผู้สอนได้มีการพูดคุย ติดตามผลถึงหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับผิดชอบและได้ทำ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์