ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส
(ยน.
3:1-21)

 1. กิจกรรม
 • ให้ผู้สอนกล่าวคุณลักษณะด้านลบของบุคคล แล้วให้ผู้เรียน อาจเป็นตัวแทนหรือทั้งชั้นช่วยกันตอบคุณสมบัติตรงกันข้ามในด้านบวก เช่น ขี้เกียจ-ขยัน ขี้เหนียว-แบ่งปัน พูดหยาบ-พูดไพเราะ เป็นต้น
 1. วิเคราะห์
 • ให้ผู้เรียนประเมินตัวเองว่ามีคุณลักษณะด้านใดมากกว่ากัน
 • ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรหลังจากประเมินตนเอง
 1. คำสอน
 • พ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดตามธรรมชาติบนโลกนี้ แต่เมื่อเรารับศีลล้างบาป มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดพ้นที่พระเจ้าทรงส่งมาแล้ว เราได้เกิดใหม่จากผู้ที่มาจากเบื้องบน โดยน้ำและพระจิตเจ้า ด้วยเหตุนี้ ความเชื่อจึงเรียกร้องการกระทำ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่อยู่เสมอ
 • พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัส ผู้เป็นชาวฟาริสีและหัวหน้าคนหนึ่งของชาวยิวเรื่อง “การเกิดใหม่” ซึ่งไม่ใช่การเกิดตามธรรมชาติ แต่เป็นการเกิดใหม่จากเบื้องบน คือ ความเชื่อในพระเยซูเจ้า
 • เปรียบเทียบในสมัยโมเสสที่ชาวยิวรอดพ้นจากความตายเพราะถูกงูกัด ด้วยการมองรูปงูยกขึ้นติดไว้ที่เสา พระเยซูเจ้าคือโมเสสใหม่ที่พระองค์เองถูกยกขึ้น เมื่อผู้ที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ากลับใจ มีความเชื่อและเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ เขาได้บังเกิดใหม่จากพระเจ้าและรอดจากความตายนิรันดร
 • “การยกขึ้น” คือ การที่พระเยซูเจ้าถูกยกขึ้นและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ พระเจ้าพระบิดาจึงยกพระองค์ขึ้น รับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์อีกครั้งเหมือนดังที่พระองค์ทรงเป็นก่อนเริ่มแรกสร้างโลก
 • ความใฝ่ฝันของมนุษยชาติ คือ การมีชีวิตอมตะ ตามคำสอน โลกนี้เป็นบ้านชั่วคราว ร่างกายจะกลับกลาย เป็นดินดังเดิม แต่ผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้า จิตใจจะปักแน่นกับโลกหน้าที่พระเจ้าทรงสัญญา ซึ่งเป็นบ้านถาวร จิตวิญญาณซึ่งเคยดำเนินชีวิตร่วมกับการจะได้รับการปลุกให้มีชีวิตอีกครั้ง เพราะวิญญาณเป็นอมตะ ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรซึ่งมาจากสวรรค์จะมีชีวิตนิรันดร

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าทรงสนทนากับนิโคเดมัสในเรื่องใดบ้าง
 • การเกิดใหม่ที่พระเยซูเจ้าตรัสหมายถึงอะไร
 • พระเยซูเจ้าตรัสว่าทำอย่างไรจึงจะมีชีวิตนิรันดร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้ผู้เรียนพิจารณามโนธรรมของตน ว่ามีสิ่งใดที่ควรเปลี่ยนแปลงตนเองเร่งด่วนเป็นอันดับแรก

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์