ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
การชำระพระวิหาร และ พระเยซูเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม
(ยน.
2:13-25)

 1. กิจกรรม
 • เขียนสิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่ในวัดซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้า และแบ่งปัน
 1. วิเคราะห์
 • ผู้เรียนรู้สึกอย่างไรขณะที่กำลังปฏิบัติสิ่งนั้น ตามที่ได้แบ่งปัน
 • ผู้เรียนคิดว่าสิ่งที่ปฏิบัติขณะอยู่ในวัดนั้น เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าจริงหรือไม่
 1. คำสอน
 • ในพันธสัญญาเดิม ประกาศกมาลาคีกล่าวถึงการที่พระเจ้าจะเสด็จมาเพื่อชำระพระวิหาร (มลค 3:1-4) คำทำนายนี้หมายถึงพระเมสสิยาห์ ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้า การที่พระเยซูเจ้าทำการชำระพระวิหาร จึงยืนยันว่า พระองค์คือพระเมสสิยาห์ที่พันธสัญญาเดิมได้กล่าวถึงนั่นเอง
 • พระเยซูเจ้าทรงชำระพระวิหารให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อเป็นสถานที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตและความจริง เพราะเกิดความอยุติธรรม ที่พระวิหารผูกขาดธุรกิจนี้ด้วยการค้ากำไรเกินควรจากผู้ที่มาแลกเงินเพื่อซื้อสัตว์นำไปถวายเป็นเครื่องบูชา ทำให้พระวิหารกลายเป็นตลาดแทนที่จะเป็นที่ภาวนา
 • การชำระพระวิหารต้องการชี้ให้เห็นสิ่งที่สำคัญ คือ ความรักในพระวิหารซึ่งเปรียบดังบ้านของพระองค์ แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงทวงสิ่งที่มนุษย์ทำให้พระวิหารเป็นมลทินกลับคืนมาให้เป็นที่นมัสการอย่างแท้จริง แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
 • ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็เป็นพระวิหารที่พระบิดาทรงประทับอยู่ตลอดเวลา กับพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์เมื่อครั้งทรงรับพิธีล้างจากยอห์น และทรงเป็นเพียงเครื่องบูชาเดียวแทนการถวายสัตว์เป็นเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิม เพราะทรงเป็นลูกแกะปัสกาของพระเจ้าปราศจากตำหนิมลทินใด ๆ
 • พระวิหารที่จะถูกทำลายและสร้างขึ้นมาภายใน 3 วันหมายถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เอง

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าทรงขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อชำระพระวิหารในช่วงเทศกาลใดของชาวยิว
 • เมื่อทรงชำระพระวิหารแล้ว พระองค์ทรงกล่าวว่าพระวิหารเป็นบ้านของผู้ใด
 • พระเยซูเจ้าตรัสถึงผู้ใดเมื่อกล่าวว่าจะสร้างพระวิหารที่ถูกทำลายขึ้นใหม่ภายใน 3 วัน
 • พระวิหารที่จะสร้างใหม่ภายใน 3 วัน หมายถึงเหตุการณ์สำคัญอะไรในชีวิตของพระเยซูเจ้า
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ทุกครั้งที่เราไปร่วมนมัสการพระเจ้า ให้เราสำรวมจิตใจไปที่พระเยซูเจ้าผู้เป็นทั้งผู้ถวายบูชาและเครื่องบูชาที่พอพระทัยพระเจ้ามากกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ภายนอก

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์