ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น
หญิงผิดประเวณี (ยน
. 8:1-11)

 1. กิจกรรม
 • ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษาดังต่อไปนี้หรืออยากเลือกตัวอย่างอื่น ๆ เพื่อตั้งคำถามแก่ผู้เรียนว่า “เธอจะทำอย่างไรเมื่อพบสถานการณ์เหล่านี้” ตัวอย่างเช่น เมื่อเธอจับคนที่ลักขโมยของของเธอได้ หรือคนที่ใส่ความนินทาเธอ หรือคนที่มีชู้กับคนที่เธอรู้จัก เป็นต้น
 1. วิเคราะห์
 • เธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วหรือไม่ ใช่หรือไม่ใช่ เพราะเหตุใด
 1. คำสอน
 • เมื่อมีผู้กระทำผิด ชาวยิวจะนำมาให้รับบีตัดสิน ผู้นำชาวยิวจึงนำหญิงผิดประเวณีมาให้พระเยซูเจ้าตัดสิน ไม่ใช่เพราะเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นรับบีผู้ยิ่งใหญ่ พวกเขาเพียงต้องการหาเหตุผลจะจับผิดและหาทางกำจัดพระองค์เท่านั้น ถ้าพระเยซูเจ้าลงโทษหญิงผู้นี้ พระองค์จะถูกกล่าวหาว่าทำตนเหนือชาวโรมันที่มีสิทธิตัดสินผู้ใดถึงแก่ความตายได้ รวมถึงพระเยซูเจ้าจะถูกมองจากพวกคนบาปว่าแม้พระองค์ทรงสอนเรื่องพระเมตตากรุณา แต่ไม่สามารถทำอย่างที่เทศน์สอนได้ อีกประการ ถ้าพระองค์ไม่ตัดสินตามธรรมบัญญัติ ผู้นำศาสนาจะหาเหตุว่าพระองค์ทรงละเมิดธรรมบัญญัติ
 • ถ้าตัดสินกันตามธรรมบัญญัติของโมเสส หญิงผู้นี้จะถูกประชาชนเอาหินทุ่มจนตาย แต่พระเยซูเจ้าทรงตัดสินด้วยพระทัยเมตตากรุณา ไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เคารพธรรมบัญญัติ ยิ่งกว่านั้นทรงทำให้ธรรมบัญญัติสมบูรณ์ เพราะธรรมบัญญัติเดิมตัดสินลงโทษผู้ทำความผิดประเภทนี้ถึงแก่ความตาย แต่ธรรมบัญญัติใหม่ให้โอกาสเพื่อช่วยเหลือเยียวยารักษาผู้ที่ตกในบาปให้กลับตัวกลับใจไม่ทำบาปหนักนี้อีก
 • หน้าที่การตัดสินเรื่องบาปเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผ่านทางพระเยซูเจ้า พระองค์แสดงให้เราเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ให้โอกาสแก่คนบาปเสมอจวบจนวันตาย เมื่อพระเจ้าให้โอกาส ถ้าผู้นั้นกลับตัวกลับใจ เขาก็ได้ช่วยเหลือตัวเองให้รอดพ้น แต่ถ้ายังคงทำบาปต่อไปเท่ากับเขาได้ลงโทษตนเองและไม่สนใจกับโอกาสที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งจะต้องรับผิดชอบในวันพิพากษา
 • นักบุญหลายท่านเคยผ่านการเป็นคนบาปมาก่อน แต่กลับตัวกลับใจ เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ได้ เช่น นักบุญออกุสตินนักบุญมารีอามักดาลา เป็นต้น นักบุญทุกคนล้วนมีอดีต และคนบาปทุกคนล้วนมีอนาคต ตราบเท่าที่ยังมี    ลมหายใจ พระเจ้ายังคงให้โอกาสทุกคนในการคืนดีกับพระองค์เสมอ

คำถาม

 • พระเยซูเจ้าทรงแตกต่างจากผู้นำศาสนายิวอย่างไร
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้โอกาสและภาวนาให้ผู้ที่ทำผิดต่อท่าน สวดบทแสดงความทุกข์พร้อมกันที่ทำผิดต่อพระเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์