ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

ศิษย์กลุ่มแรก (ยน. 1:35-51)

 1. กิจกรรม
 • ให้แต่ละคนเลือกบุคคล 1 คนที่เป็น “ฮีโร่ในดวงใจ” ที่อยากแนะนำให้ผู้อื่นรู้จัก เขียนลงในสมุดส่วนตัว
 • เลือก หรือสุ่มบางคนออกมาแบ่งปันกับเพื่อน ๆ ควบคุมตามเวลาที่เหมาะสม
 1. วิเคราะห์
 • ทำไมเธอจึงแนะนำบุคคลนี้ให้ผู้อื่นรู้จัก
 • สิ่งใดหรือเรื่องใดที่เธอได้เลียนแบบ หรือพยายามที่จะเลียนแบบบุคคลที่เป็น “ฮีโร่ในดวงใจ”
 1. คำสอน
 • สิ่งที่เป็นความสุขในชีวิตมากที่สุด คือ การนำผู้คนให้รู้จักและเชื่อในพระเยซูเจ้า ผู้เป็นชีวิตนิรันดร ซึ่งอัครสาวกอันดรูว์ได้กระทำเป็นแบบอย่าง เมื่อท่านพบและแน่ใจว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ หรือพระคริสตเจ้า แปลว่าผู้รับเจิม
 • ผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกชื่อใหม่ แสดงว่าต้องได้รับบทบาทและหน้าที่สำคัญ ดังเช่น ซีโมน ได้รับชื่อใหม่ว่า เคฟาส แปลว่า ‘เปโตร’ หรือ ‘ศิลา’ ซึ่งเราจะเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเปโตรในเวลาต่อมา
 • ฟิลิปเป็นอีกคนที่เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกให้ติดตามแล้ว เมื่อท่านพบนาธานาเอล ท่านได้แนะนำให้เขารู้จัก ผู้ที่โมเสสและบรรดาประกาศกเขียนไว้ในพระคัมภีร์ ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่บรรพบุรุษ
 • จากความลังเลในถิ่นกำเนิดและครอบครัวถึงความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูเจ้า นาธานาเอลเมื่อเห็นว่าพระเยซูเจ้ารู้จักท่านอย่างน่าอัศจรรย์ ท่านจึงประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น ‘พระบุตรของพระเจ้า’ และ ‘เป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล’ ซึ่งท่านอาจยังไม่รู้ชัดนักว่า จะทรงเป็นกษัตริย์แบบไหน

คำถาม

 • เธอเคยแนะนำใครให้รู้จักพระเยซูเจ้าบ้าง
 • เธอมีวิธีการแนะนำพระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นรู้จักได้อย่างไรบ้าง ระดมความคิด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • แนะนำเพื่อน ๆ ให้รู้จักพระเยซูเจ้าด้วยการพาเพื่อนไปโบสถ์ อาจจะเป็นวันธรรมดาหรือวันอาทิตย์ก็ได้ตามความสะดวก
 • ถ้าไม่สามารถเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าได้เอง เราอาจพาเพื่อนไปพบบุคคลที่สามารถเล่าเรื่องพระเยซูเจ้าได้
 • ทำความดีเล็ก ๆ น้อย ๆ ในทุกวัน หรือพยายามปฏิบัติคำสอนของพระเยซูเจ้า เพื่อเลียนแบบอย่างชีวิตของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็น “ฮีโร่ในดวงใจ” ที่แท้จริง

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์