ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

ยอห์นเป็นพยาน (ยน. 1:19-34)

 1. กิจกรรม
 • เลือกอาสาสมัคร 1 คนออกมาหน้าชั้นเรียน(ควรติดต่อล่วงหน้า) และให้เพื่อนในห้องพูดถึงทุกสิ่งที่เกี่ยวกับอาสาสมัครคนนั้นอย่างเหมาะสม และอาสาสมัครตอบได้เพียง ใช่ หรือ ไม่ใช่ เท่านั้น
 • ให้อาสาสมัครเลือกเพื่อน 1 คนที่อยากแนะนำให้สมาชิกในห้องรู้จัก ซึ่งมีความสำคัญกับชีวิตของเขามากที่สุด
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไรที่เพื่อน ๆ สามารถกล่าวถึงเธอทั้งที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง
 • เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อลดความสำคัญของตนเองลง และกล่าวถึงผู้ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเธอ
 1. คำสอน
 • ยอห์นผู้ทำพิธีล้างทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คือ การเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าและทำให้พระองค์เป็นที่รู้จัก แม้ท่านเป็นผู้ที่สำคัญยิ่งในบทบาทที่ได้รับ แต่ท่านกลับถ่อมตน และทำตามหน้าที่เท่านั้น
 • ผู้นำศาสนายิวต้องการรู้ว่ายอห์นเป็นผู้ใด ใช่พระคริสต์ เอลียาห์ หรือประกาศกหรือไม่ ซึ่งยอห์นกล่าวปฏิเสธทั้งหมด แต่ท่านยกข้อความจากอิสยาห์ว่า “ข้าพเจ้าเป็นเพียงเสียงของผู้ร้องตะโกนในถิ่นทุรกันดารว่าจงทำทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงเถิด” และเป็นเพียงผู้ทำพิธีล้างด้วยน้ำเท่านั้น
 • ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกส่งมาเพื่อให้พระเยซูเจ้าเป็นที่รู้จักแก่อิสราเอล โดยกล่าวว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น “ลูกแกะของพระเจ้า” คือ ผู้เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปของโลกตามที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ และยอห์นยังยืนยันอีกว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่ทำพิธีล้างเดชะพระจิตเจ้า

คำถาม

 • ยอห์นผู้ทำพิธีล้างได้กล่าวถึงตัวท่านเองว่าอย่างไร
 • ยอห์นผู้ทำพิธีล้างเป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้า ท่านกล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่าอย่างไรบ้าง
 • ลูกแกะของพระเจ้าที่ยอห์นกล่าวมีความหมายอย่างไร
 • เธอรู้จักพระเยซูเจ้ามากน้อยเพียงใด และเธอเชื่อตามที่ยอห์นผู้ทำพิธีล้างยืนยันหรือไม่
 1. ข้อปฏิบัติ
 • ให้ความสำคัญมากที่สุดกับพระเยซูเจ้า ให้ผู้อื่นรู้จักพระเยซูเจ้ามากกว่าตัวเธอเอง
 • ร้องเพลง “ลูกแกะพระเจ้า” ในเวอร์ชั่นที่คุ้นเคย

เนื้อหาและบทเรียน