ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

ก. อารัมภบท (ยน. 1:1-18)

 1. กิจกรรม
 • เลือกเพื่อนในชั้นเรียน 1 คนที่ผู้เรียนคิดว่ารู้จักเขามากที่สุด และเขียนสิ่งที่รู้เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเขามาให้มากที่สุด เช่น ชื่อ ชื่อเล่น ความชอบ ความสนใจ นิสัย พรสวรรค์ ฯลฯ
 • ขออาสาสมัครสมาชิกในชั้นเรียนที่คิดว่าตนเองจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนมากที่สุด หรือสุ่มเรียก
 1. วิเคราะห์
 • เธอรู้สึกอย่างไร และอยากบอกอะไรแก่เพื่อนที่รู้จักมากที่สุด
 1. คำสอน
 • พระเจ้าต้องพอพระทัยมากที่เราได้รู้จักพระเยซูเจ้า และเชื่อในพระองค์
 • พระวรสารนักบุญยอห์นเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึง “พระวจนาตถ์” ว่าเป็นผู้ใด ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากพระวรสารฉบับอื่น ที่จะเล่าเรื่องการบังเกิดของพระเยซู หรือการเป็นพยานของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง
 • พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างทุกสิ่งอาศัยพระวจนาตถ์ซึ่งเป็นพระวาจาผู้ทรงรับธรรมชาติมนุษย์
 • พระเยซูคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ ชีวิตเป็นแสงสว่างแก่มนุษย์และพระบุตรเพียงพระองค์เดียว ได้เปิดเผยพระบิดาให้เรารู้
 • พระเจ้าทรงส่ง “ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง” มาเป็นพยานถึงแสงสว่าง เพื่อให้ทุกคนมีความเชื่ออาศัยเขา
 • ผู้ที่เชื่อ พระเจ้าทรงเรียกเขาเหล่านั้นเป็นบุตรของพระองค์ และประทานชีวิตนิรันดร

    คำถาม

 • พระวาจาในตอนนี้ เปิดเผยพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างไรบ้าง
 • พระวาจาในตอนนี้กล่าวถึงคำใดมากที่สุด
 • ปัจจุบัน เธอมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า ผู้เปิดเผยพระบิดาให้รู้มากน้อยเพียงใด
 1. ข้อปฏิบัติ
 • เธอแสดงออกถึงความเชื่ออย่างไร ในฐานะที่รู้จักพระนาม และมีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า
 • เล่าให้เพื่อน ๆ ฟังเท่าที่รู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสตเจ้า พระวจนาตถ์ พระวาจาผู้รับสภาพมนุษย์

เนื้อหาและบทเรียน