ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การประกาศข่าวดี
วันอาทิตย์นี้ เป็นวันแพร่ธรรมสากล
ชวนเราตระหนักถึงหน้าที่โดยทางศีลล้างบาป
คริสตชนทุกคนมีส่วนร่วมในงานแพร่ธรรมและการประกาศข่าวดี

🌈พระวาจาพระเจ้าช่วยเตือนใจเราในการทำหน้าที่นี้อย่างกระตือรือร้นด้วย

💟จงถวายพระพรแด่พระเจ้า และประกาศต่อหน้าผู้มีชีวิตทุกคนว่าพระองค์ทรงกระทำสิ่งดีทั้งหลายแก่ท่าน เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้สรรเสริญและถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์ (ทบต. 12:6)
💟จงประกาศอย่างเหมาะสมให้ทุกคนรู้จักกิจการที่พระเจ้าทรงกระทำ (ทบต. 12:6)
💟การเปิดเผยและประกาศกิจการของพระเจ้าเป็นการสมควรอย่างยิ่ง (ทบต. 12:7)
💟ลิ้นของข้าพเจ้าจะประกาศความเที่ยงธรรมของพระองค์ และจะสรรเสริญพระองค์ตลอดวัน (สดด. 35:28)
💟เป็นการดีที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามค่ำคืน (สดด. 92:2)
💟จงร้องเพลงถวายพระยาห์เวห์ จงถวายพระพรแด่พระนามของพระองค์เถิด จงประกาศทุกวันว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดพ้น (สดด. 96:2)
💟คนยุคหนึ่งประกาศพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกยุคหนึ่งรู้ เขาจะเล่าถึงพระอานุภาพของพระองค์ (สดด. 145:4)
💟พระจิตของพระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะพระยาห์เวห์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปปลอบโยนคนที่มีใจชอกช้ำ ประกาศอิสรภาพแก่เชลย ประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ (อสย. 61:1)
💟คนตาบอดสองคนที่ได้รับการรักษาจากพระเยูเจ้า ก็ออกไปประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้น (เทียบ มธ. 9:31)
💟ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง (มก. 16:15)
💟จงกลับบ้าน และเล่าเรื่องที่พระเจ้าทรงกระทำแก่ท่านให้คนอื่นรู้เถิด (ลก. 8:39)
💟พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน และท่านจะรับอานุภาพเพื่อจะเป็นพยานถึงเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรียจนถึงสุดปลายแผ่นดิน (กจ. 1:8)
💟ทุก ๆ วัน เขาทั้งหลายสั่งสอนและประกาศข่าวดีอย่างต่อเนื่องทั้งในพระวิหารและตามบ้านว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้า (กจ. 5:42)
💟จำเป็นที่เราจะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟังก่อนผู้อื่น แต่เมื่อท่านปฏิเสธไม่ยอมรับและไม่คิดว่าตนเหมาะสมจะรับชีวิตนิรันดร เราจึงหันไปหาคนต่างศาสนา (กจ. 13:46)
💟เราแต่งตั้งท่านให้เป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อท่านจะได้นำความรอดพ้นไปจนสุดปลายแผ่นดิน (กจ. 16:32)
💟การเชื่อด้วยใจจะบันดาลความชอบธรรม การประกาศด้วยปากจะบันดาลความรอดพ้น (รม. 10:10)
💟ผู้ได้รับพระพรที่จะประกาศพระวาจา ก็จงใช้พระพรนั้นมากน้อยตามส่วนความเชื่อของตน (รม. 12:6)
💟ในการประกาศข่าวดีข้าพเจ้าไม่รู้สึกภูมิใจแม้แต่น้อย เพราะข้าพเจ้าจำเป็นต้องประกาศอยู่แล้ว หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี ข้าพเจ้าย่อมได้รับความวิบัติ (1คร. 9:16)
💟ท่านทุกคนประกาศพระวาจาได้ แต่จงพูดทีละคน เพื่อทุกคนจะได้เรียนรู้และทุกคนจะได้รับกำลังใจ (1คร. 14:31)
💟ผู้ประกาศพระวาจาต้องควบคุมการใช้พระพรของตน เพราะพระเจ้ามิทรงปรารถนาความวุ่นวาย แต่ทรงปรารถนาสันติ (1คร. 14:32-33)
เรามิได้ประกาศเรื่องตนเอง แต่ประกาศว่าพระคริสตเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า (2คร. 4:5)
💟พระเจ้าทรงทำให้โลกคืนดีกับพระองค์ในองค์พระคริสตเจ้า พระองค์มิได้ทรงเอาผิดกับมนุษย์ แต่ทรงมอบให้เราประกาศสารแห่งการคืนดีนี้ (2คร. 5:19)
💟จงสวมความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดีแห่งสันติเป็นรองเท้า (อฟ. 6:15)
💟จงอธิษฐานภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วย พระองค์จะได้ประทานถ้อยคำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสเปิดปากพูด และประกาศธรรมล้ำลึกของข่าวดีfได้อย่างองอาจ (อฟ. 6:19)
💟อย่าดับไฟของพระจิตเจ้า อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา (1ธส. 5:19-20)
💟ดังนั้น ท่านอย่าอายที่จะเป็นพยานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรืออายที่ข้าพเจ้าต้องถูกจองจำเพราะพระองค์ แต่จงเข้ามามีส่วนร่วมทนทุกข์ทรมานกับข้าพเจ้าเพื่อข่าวดีโดยพระอานุภาพของพระเจ้า (1ทธ. 1:8)
💟จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส (2ทธ. 4:2)
💟จงระลึกถึงผู้นำของท่าน ซึ่งประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ท่าน จงพิจารณาว่าเขาเหล่านั้นดำเนินชีวิตและตายอย่างไร จงประพฤติตามอย่างความเชื่อของเขา (ฮบ. 13:7)
💟นี่คือข่าวที่เราได้ฟังจากพระองค์ และเรากำลังประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้คือ พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และไม่มีความมืดใดๆ อยู่ในพระองค์เลย (1ยน. 1:5)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์