ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

"ความกระตือรือร้น"

😁"ความกระตือรือร้น" ทำให้ "ความเฉื่อยชา" ในตัวเราหายไป
🥳มาทำให้ตัวเราเป็นคนมีชีวิตชีวาด้วยความกระตือรือร้นกันดีกว่า
💟ผู้ทำงานเฉื่อยชา เป็นพี่น้องกับผู้ทำลาย (สภษ. 18:9)
💟เอลียาห์มีความกระตือรือร้นเลื่อมใสธรรมบัญญติ พระเจ้าจึงทรงรับเขาสู่สวรรค์ (1มคบ. 2:58)
💟พระเจ้าทรงใช้ความกระตือรือร้นเป็นเกราะคลุมพระองค์ จะทรงใช้สิ่งสร้างทั้งมวลเป็นอาวุธเพื่อลงโทษศัตรู (ปชญ. 5:17)
💟วิบัติจงเกิดแก่คนใจเฉื่อยชา เพราะเขาไม่มีความเชื่อ เขาจึงจะไม่ได้รับการปกป้องเลย (บสร. 2:13)
💟อย่าเก่งแต่ปาก และอย่าเกียจคร้านเฉื่อยชาในการกระทำ (บสร. 4:29)
ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นใฝ่หาความดี ข้าพเจ้าจะไม่ต้องอับอาย (บสร. 51:18)
💟จิตใจข้าพเจ้ากระตือรือร้นแสวงหาปรีชาญาณ ข้าพเจ้าจึงได้รับปรีชาญาณเป็นสมบัติล้ำค่า (บสร. 51:21)
💟เขารับข่าวดีด้วยความกระตือรือร้น ทุกวันเขาอ่านพระคัมภีร์เพื่อตรวจสอบดูว่า พระคัมภีร์กล่าวดังที่เปาโลสอนหรือไม่ (กจ. 17:11)
💟อย่าเฉื่อยชา จงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า (รม. 12:11)
💟บัดนี้ ท่านจงดำเนินการให้สำเร็จ ท่านเคยมีความกระตือรือร้นที่จะเริ่มโครงการฉันใด จงดำเนินการให้สำเร็จตามความสามารถฉันนั้นเถิด (2คร. 8:11)
💟จงสวมความกระตือรือร้นที่จะประกาศพระวรสารแห่งสันติเป็นรองเท้า (อฟ. 6:15)
💟ตามที่ข้าพเจ้ามุ่งมั่นรอคอยอย่างกระตือรือร้นและหวังว่า ข้าพเจ้าจะไม่อับอายเลย แต่จะพูดอย่างกล้าหาญว่า พระคริสตเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณ บัดนี้ เหมือนกับในอดีต ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตาม (ฟป. 1:20)
💟เราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นต่อไปจนกว่าความหวังของท่านจะสำเร็จบริบูรณ์ในวาระสุดท้าย (ฮบ. 6: 11)
💟ทั้งนี้เพื่อมิให้ท่านเฉื่อยชา แต่เพื่อจะทำตามอย่างผู้ที่มีความเชื่อและมีความมานะพากเพียร จึงจะเป็นทายาทแห่งพระสัญญาได้ (ฮบ. 6: 12)
💟เราตักเตือนและเฆี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่เรารัก ดังนั้น จงมีความกระตือรือร้นและกลับใจ (วว. 3:19)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์